ReadyPlanet.com


ทำความรู้จักกับหลักสูตรของโรงเรียนคาทอลิกกันคะ


 โดย momypedia อัพเดทล่าสุด วันที่ 27 พ.ค. 2557

 


โรงเรียนคาทอลิก เป็นโรงเรียนที่ได้ีัรับความนิยมจากผู้ปกครองมาอย่างยาวนาน หากคุณกำลังมองหาโรงเรียนคาทอลิกให้กับลูก มาทำความรู้จักกับหลักสูตรของโรงเรียนคาทอลิกว่าเป็นอย่างไร มีรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบไหน และลูกจะได้อะไรจากการเรียนโรงเรียนคาทอลิก บ้าง มาติดตามกันค่ะ

โรงเรียนคาทอลิก,คาทอลิก,ศาสนาคริสต์,หาโรงเรียน, เลือกโรงเรียน, โรงเรียนอนุบาล, โรงเรียนประถม, แนะนำโรงเรียน, ข้อมูลโรงเรียน, ประเภทโรงเรียน, หลักสูตรการเรียน, หลักสูตรการศึกษา, school zone, โรงเรียนใกล้บ้าน, โรงเรียนดี, โรงเรียนเด็กเก่ง, สมัครเข้าเรียน, นักเรียน, วัยเรียน, เด็กอนุบาล, การศึกษา, การเรียนลักษณะของโรงเรียนคาทอลิก

โรงเรียนคาทอลิกเป็นโรงเรียนที่มีพื้นฐานทางด้านศาสนา โดยการเข้ามาเผยแพร่ศาสนาของมิชชันนารี ปรัชญาในการจัดการเรียนการสอน มุ่งอบรม พัฒนามนุษย์ทั้งร่างกาย จิตใจ และความสำเร็จในองค์พระคริสตเจ้า หน้าที่ของโรงเรียนคาทอลิก

 

โรงเรียนคาทอลิกมีลักษณะเฉพาะ คือ สร้างบรรยากาศในโรงเรียนให้มีชีวิตชีวาด้วยจิตตารมณ์ สร้างเสรีภาพและความรักแบบในพระวรสาร ที่มุ่งช่วยคนรุ่นหนุ่มสาวให้พัฒนาบุคลิกภาพ โรงเรียนคาทอลิกอบรมนักเรียนของตนให้ทำงานอย่างเกิดผลเพื่อประโยชน์ของประเทศ นอกจากนี้โรงเรียนคาทอลิกยังมีลักษณะพิเศษอีกคือ เป็นโรงเรียนที่เน้นให้นักเรียนรู้จักบังคับตัวเอง มีระเบียบวินัย โดยถือว่า การบังคับตัวเองนั้น จะนำไปสู่ความสำเร็จทางโลกและทางจริยธรรม


 

ลักษณะพิเศษของโรงเรียนคาทอลิกตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อทางศาสนาที่ประยุกต์เข้ากับวัฒนธรรม พัฒนามนุษย์ทั้งครบ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม โดยการสร้างบรรยากาศทางการเรียนให้เกิดเป็นวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ที่มีหลักบนความเชื่อทางศาสนา โดยมีพระคริสตเจ้าเป็นแบบฉบับ


 

เป้าหมายของการศึกษาคาทอลิก

โรงเรียนคาทอลิก จะช่วยให้นักเรียนแต่ละคนเข้าถึงศักยภาพของตน และเตรียมความพร้อมเขาให้เขามีความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกของสังคม


โรงเรียนคาทอลิกมีวัตถุประสงค์เฉพาะของตน โดยเฉพาะค่านิยมในพระวรสารซึ่งเป็นแรงบันดาลใจในการดำเนินงานของโรงเรียน มีจุดหมายที่ชัดเจน จากครู การศึกษา และวัฒนธรรม ต้องนำเสนอเนื้อหาการอบรม ตลอดจนค่านิยมต่าง ๆ ถ่ายทอดให้นักเรียน โดยอธิบายเกี่ยวกับการจัดระเบียบและการจัดการโรงเรียน การศึกษาคาทอลิกต้องซื่อสัตย์ต่อพระวรสาร เอาใจใส่ในการศึกษาวัฒนธรรม และการพัฒนาสำนึกเชิงวิพากษ์วิจารณ์ โดยเคารพต่อความคิดเห็นของบุคคล การศึกษาคาทอลิกต้องปรับกระบวนการศึกษา ให้เข้ากับสภาพการณ์ของนักเรียนและครอบครัว และรับผิดชอบต่อสังคมท้องถิ่น

 

เป้าหมายการศึกษาคาทอลิกที่สมณกระทรวงเพื่อการศึกษาคาทอลิกได้ให้ไว้เป็นเป้าหมายที่กว้างและยืดหยุ่นสำหรับแต่ละท้องถิ่นในการจัดการศึกษาคาทอลิก นอกจากนั้นยังเปิดทางให้กับการปรับปรุงเป้าหมายการจัดการศึกษา กระบวนการอบรม อยู่เสมอทุกปี 

รูปแบบและระบบการศึกษาคาทอลิก

ยึดหลักคำสอนศาสนา และปรัชญาการศึกษาคาทอลิกเป็นพื้นฐานผสานกับการศึกษา ศิลปวิทยาการความรู้วิชาการต่าง ๆ

 1. เรียนรู้ประสบการณ์ตรงด้วยการฝึกฝน
 2. เรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่นที่ถ่ายทอดหรือแบ่งปัน
 3. วิเคราะห์ไตร่ตรองด้วยหลักธรรมและเป้าหมายชีวิตด้วยวิธีการฝึกฝนจิตสมาธิ
 4. ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองหรือทำงานร่วมกับผู้อื่น

การศึกษาจึงเป็นลักษณะกระบวนการ ช่วยนำทางให้เกิดการเรียนรู้ เกิดปัญญา จนสามารถทำงานได้สำเร็จ ช่วยเหลือตนเอง ช่วยเหลือสังคม โดยเป้าหมายในการจัดการศึกษาคือ การพัฒนาคนให้เป็นบุคคลดีครบดังแบบอย่าง ของพระเยซูคริสต์ ซึ่งทรงเป็นทั้งอาจารย์และแบบอย่างชีวิต

 

เนื้อหาสาระของการศึกษา

การศึกษาต้องสร้างความรู้ที่ทำให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีความสามารถในการทำงานเพื่อชีวิตตนเองและเพื่อผู้อื่น เน้นความสำคัญของชีวิต จิต ธรรมชาติและสังคม โดยยึดหลักคำสอนของศาสนาเป็นพื้นฐาน ประกอบกับความรู้วิทยาการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ด้านสังคม การดำเนินชีวิตในสังคม หมู่คณะอย่างมีความหมายและเป็นสุขเน้นคุณค่าของชีวิตมากกว่าวัตถุ
 

การเป็นคนดี เป็นคนใฝ่รู้ มีความรู้ความสามารถ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นสุข ดังที่กำหนดเป็นบรรทัดฐาน ในการจัดการศึกษา หรือหลักสูตรการศึกษา และการเรียนการสอนคือ “ความรู้คู่คุณธรรม” “คุณธรรมนำความรู้” และ “คุณธรรม นำความรู้คู่ความสุข”

 


สภาพแวดล้อมทางการศึกษาในโรงเรียนคาทอลิก

บรรยากาศสถานศึกษา บรรยากาศในห้องเรียน การทำกิจกรรมร่วมกัน และอยู่รวมกัน มีส่วนสำคัญในการเรียนรู้ การจัดการศึกษาคาทอลิกจึงเน้น สภาพแวดล้อมและบรรยากาศทางการศึกษา ให้โรงเรียนเป็นสนามแห่งการเรียนรู้ จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม การทำงานร่วมกับครู ในบรรยากาศของการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต คุณธรรม จริยธรรม ในการดำรงชีวิต เป็นการฝึกฝนสำหรับการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและชุมชน

นักเรียนจะได้พัฒนาตนเอง แลกเปลี่ยนความคิดประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และที่สำคัญคือ เรียนรู้จากแบบอย่างชีวิต และคำสอนของครู ทำให้กระบวนการเรียนรู้เป็นกระบวนการของชีวิต เข้าถึงความเป็นเหตุผลตามธรรมชาติและสัจธรรมของชีวิต

 

โรงเรียนคาทอลิก มุ่งอบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชน ให้เป็นบุคคลที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมและความรู้ และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ ตามหลักคริสตธรรม เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 ธรรมชาติของการศึกษาคาทอลิกคือ

ธรรมชาติของการ ศึกษาคาทอลิกคือ การฝึกอบรมพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ สติปัญญา และศีลธรรม ทั้งแบบรายบุคคลและหมู่คณะ โดยยึดหลักธรรมคำสอนของศาสนาเป็นหลักในการจัดการศึกษาตัวอย่างโรงเรียนคาทอลิก

 

คนเก่งคาทอลิคปี 57 ของวัฒนาสาธิต มีใครบ้าง ไปดูกันคะ ... ติดต่อสมัครเป็นรุ่นน้องได้ที่ โรงเรียนอนุบาลวัฒนาสาธิต โทร. 02-3971172 , 086-5758882   เราเป็นอนุบาลสองภาษา แนวสาธํิต ที่เด็กพร้อมสอบวิชาการด้วยคะ

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก :

   • หนังสือ "เลือกอนุบาล เพื่อสร้างอนาคตลูก" สำนักพิมพ์รักลูกบุ๊กส์
   • www.ratchaburidio.or.th

*** บทความนี้เรียบเรียงข้อมูลจากเว็บไซต์การศึกษาและเว็บไซต์โรงเรียน ชื่อโรงเรียนที่ปรากฎจึงเป็นเพียงการยกตัวอย่างให้สอดคล้องกับแนวการศึกษา เท่านั้น ไม่ใช่การจัดอันดับหรือชี้แนะว่าเป็นโรงเรียนที่ดีที่สุด การนำเนื้อหาไปใช้ประกอบการพิจารณาเลือกโรงเรียนจึงอยู่ที่ดุลยพินิจและ วิจารณญาณของแต่ละบุคคลผู้ตั้งกระทู้ Admin :: วันที่ลงประกาศ 2015-01-26 23:11:37 IP : 171.96.184.148


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.