ReadyPlanet.com


ความคิดสร้างสรรค์...สร้างได้ไม่ยาก
avatar
admin


ความคิดสร้างสรรค์...สร้างได้ไม่ยาก

โดย: ผศ.ดร.ประชุมพร สุวรรณตรา

พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้ลูก ต้องร่วมมือกันทั้งที่บ้านและโรงเรียน

มนุษย์เราพยายามที่จะแสวงหาความรู้ความจริงจากสิ่งต่างๆ รอบตัว จากความรู้นั้นได้สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ขึ้นมากมาย คนบางกลุ่มศึกษาหาความรู้จากธรรมชาติรอบตัว บางกลุ่มศึกษาจากธรรมชาติในตัวมนุษย์นี่เอง พวกเขาพยายามที่จะวิเคราะห์ ทดสอบ เพื่อให้ได้รู้จักธรรมชาติของตัวเอง คนที่ค้นพบความรู้เหล่านี้มักจะเป็นนักคิดที่มุ่งมั่นแน่วแน่ จริงจัง เพียรพยายามค้นคว้าทดลองหาคำตอบหลายๆ รูปแบบ เป็นคนที่คิดไม่เหมือนใคร และเมื่อได้ข้อมูลที่มากเพียงพอจึงจะลงความเห็นเป็นคำตอบที่เหมาะสม น่าเป็นไปได้ และดีที่สุดในขณะนั้นๆ

เห็นด้วยไหมคะว่า คุณสมบัติเหล่านี้ควรจะพัฒนาให้เพิ่มพูนขึ้นในคนไทย เด็กไทย เพราะอย่างที่เราเห็นๆ กันอยู่ว่า ความรู้ทั้งหลาย ทางด้านจิตวิทยาก็ดี มนุษย์วิทยาก็ดี หรือเทคโนโลยีที่เข้ามาในบ้านเรา มักจะเริ่มมาจากชาวตะวันตก

ความคิดสร้างสรรค์พัฒนาได้ดีที่วัยแรกเริ่ม

มีนักคิด คิดค้นทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ไว้หลากหลายทฤษฏี แบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ 2 กลุ่มแนวคิด กลุ่มแรกคือพวกที่พยายามวิเคราะห์ทางจิตวิทยา ได้แก่ ฟรอยด์ (Freud), คริส(Kris), แรงค์(Rank), แอดเลอร์(Adler) และอีกกลุ่มหนึ่งคือพวกมนุษย์วิทยา เช่น มาสโลว์ โรเจอร์
(Maslow Roger) หรือ ฟรอมม์(Fromm)

กลุ่มแรกเน้นว่า ความคิดสร้างสรรค์ในวัยแรกเริ่มของชีวิตเป็นช่วงที่สำคัญที่สุด

ส่วนอีกพวกหนึ่งเห็นว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องตลอดอายุขัยของคนเรา

แต่ทั้งสองกลุ่มความคิดต่างก็ยอมรับว่า ช่วงสำคัญที่สุดในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์อยู่ในวัย 5 ปีแรกของชีวิต


ความคิดสร้างสรรค์มาจากไหน

ทอร์แรนซ์(Torrance)* บอกว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการทางจิตในระดับสูง ซึ่งจะพบในคนที่มีแรงจูงใจ สร้างสรรค์ มีความจริงจัง และมีทักษะที่จำเป็นในการสร้างสรรค์นั้น

ก่อนจะตอบคำถามที่ว่าความคิดสร้างสรรค์มาจากไหน มาดูต้นตอ คือ ความสามารถในการคิดหรือสติปัญญาของคนเรากันก่อน แนวคิดเกี่ยวกับสติปัญญาของกิลฟอร์ด(Gilford)* บอกไว้ดังนี้ค่ะ

1.Cognition หมายถึง การค้นพบ การค้นพบซ้ำ และการรับรู้ในความรู้ที่พบนั้น

2.Memory หมายถึงความสามารถที่จะจดจำความรู้นั้นได้

3.Convergent thinking หมายถึง การคิดหาผลลัพธ์หรือคำตอบได้ถูกต้อง(หรืออาจจะผิดพลาด) ตอบปัญหาซึ่งมีคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียวเท่านั้น

4.Divergent thinking การคิดหลายๆ รูปแบบในการหาคำตอบ และมีหลายคำตอบที่ใช้ได้กับคำถามหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

5.Evaluation การตัดสินใจเลือกสิ่งที่เหมาะสม ดีที่สุด เหมาะกับสถานการณ์จากข้อมูลที่ได้รับมากที่สุด

จากแนวคิดตามทฤษฏีดังกล่าว บ่งชี้ว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นผลรวมของความสามารถทั้งหมดของสติปัญญา ซึ่งให้ผลลัพธ์ออกมาหลายรูปแบบ อาจจะออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ วิธีการใหม่ หรือกระบวนการใหม่ก็ตาม เป็นการทำงานของทุกส่วนของสมองที่ประสานสัมพันธ์กันอย่างมีระบบ หรือจะพูดให้เข้าใจง่ายขึ้นคือ เป็นความสามารถในการรับรู้ปัญหา ใช้ความรู้ความสามารถทำความเข้าใจที่มาที่ไปของปัญหานั้น รู้จักแยะแยะความยากง่าย หาหนทางแก้ไข ตรวจสอบผลและขยายผลเมื่อสำเร็จ

และมีผู้สรุปว่า ความคิดในลักษณะที่เป็นความคิดคล่อง คิดยืดหยุ่น คิดริเริ่ม เป็นองค์ประกอบสำคัญของความคิดสร้างสรรค์

อย่ารอช้า! มาพัฒนาความคิดสร้างสรรค์กันเถอะ

ดังที่บอกแล้วข้างต้นว่า ช่วงวัยแรกเริ่มของชีวิตสำคัญที่สุดในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เราจึงควรหันมาพัฒนาลูกให้มีความคิดสร้างสรรค์เสียตั้งแต่วันนี้ โดยใช้หลักการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่ทำได้ไม่ยาก คือพยายามกระตุ้น หรือสร้างสถานการณ์ให้เด็กได้ใช้ความคิดในเชิงความคิดคล่อง (fluency) ความคิดยืดหยุ่น(flexibility) ความคิดริเริ่ม (originality) ให้มากๆ รวมถึงจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อความรู้สึกอบอุ่น สบายใจ
จะยกตัวอย่างการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้หนังสือภาพหรือนิทานสำหรับเด็กนะคะ

กระตุ้นความคิดคล่อง - "จากภาพนี้มีอะไรบ้างช่วยกันบอกหน่อยค่ะ"

กระตุ้นความคิดริเริ่ม - การให้คำตอบที่ไม่ซ้ำกับใคร "ช่วยคิดทีว่า ทำไม ผู้หญิงคนนี้ถึงเข็นคอมพิวเตอร์ไปตามถนน" "จะใช้น้ำผึ้งทำอาหารอะไรได้บ้าง"

กระตุ้นความคิดยึดหยุ่น - การจัดกลุ่ม จัดแนวคิดใหม่ๆ โดยไม่ยึดติดรูปแบบเดียว "ขอให้เด็กๆ ช่วยจัดของเหล่านี้เป็นกลุ่มๆ จะจัดอย่างไรได้บ้าง และอธิบายด้วยว่า ทำไมถึงจึงจัดเป็นประเภทเดียวกัน"

กระตุ้นความคิดในการสรุปรวบยอด เป็นแนวคิดใหม่ๆ หลังจากมีการเรียนรู้อย่างรอบคอบเพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์ - "จากภาพนี้จะแต่งเรื่องอย่างไรดีให้สนุกและสร้างสรรค์"

นิทาน..เครื่องมือสร้างจินตนาการ

หนังสือภาพและนิทานเป็นสิ่งช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กได้อย่างดี ยิ่ง และจะได้ผลมากเมื่อทำร่วมกันทั้งที่บ้านและโรงเรียน เรียกได้ว่า นิทานเป็นเครื่องมือที่ดีที่ สุดชนิดหนึ่งในการสร้างจินตนาการ สร้างความสุข ความประทับใจให้กับเด็กๆ โลกแห่ง จินตนาการที่งดงามจะช่วยพัฒนาจิตใจเด็กได้อย่างดี

ยิ่งถ้ารู้จักใช้นิทานอย่างสร้างสรรค์ ด้วยการถามคำถามที่ช่วยให้เด็กๆ ได้รู้จัก คิด รู้จักแก้ปัญหา และใช้กิจกรรมการเล่าที่สนุกสนานนำหรือตาม

การตั้งคำถามที่ทำให้เด็กคิดสำคัญมากที่สุดในการฝึกคิด และเรายังสามารถเพิ่ม กิจกรรมอื่นๆ เข้าไปในการเล่านิทานเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้อีกมากมาย อาทิเช่น

- ใช้คำถามสร้างสรรค์ โดยยกสถานการณ์ต่างๆ มากระตุ้นให้คิดแก้ปัญหา

- เพิ่มบทกวีในเรื่องเพื่อสร้างจินตนาการ

- ให้โอกาสเด็กแสดงออกด้วยลีลาและบทบาทสมมุติ

- เล่นเกมประกอบเรื่อง

- ทำงานศิลปะจากนิทาน

- สร้างสิ่งประดิษฐ์จากนิทาน

- คิดนิทานต่อเติมหรือแต่งใหม่

สิ่งสำคัญที่สุดคือบรรยากาศที่อบอุ่นและให้เสรีภาพอย่างเหมาะสม เรื่องนี้คุณพ่อ คุณแม่และคุณครูลืมไม่ได้เด็ดขาดนะคะ เมื่อใดลูกเกิดความเครียดหรือคับข้อง ถูกบีบบังคับ (ผลักดันมากไป) ความคิดสร้างสรรค์ไม่เกิดอย่างแน่นอนค่ะ

*แนวคิดของ Guilford ได้รับความยอมรับจากผู้คนส่วนมาก และ Torrance ก็ได้พัฒนาต่อไปและสร้างแบบวัด ความคิดสร้างสรรค์ขึ้นหลายแบบ ซึ่งยังนำมาใช้อยู่จนถึงปัจจุบันนี้

แนวคิดการใช้หนังสือภาพหรือนิทานพัฒนาความคิดสร้างสรรค์จาก Brain Power> Through Picture books ของ Pollette : J.N.

จาก: นิตยสาร Kids & Schoolผู้ตั้งกระทู้ admin :: วันที่ลงประกาศ 2009-08-12 14:29:25 IP : 124.120.111.204


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2019136)
avatar
พัชรี ศรีภู
เป็นบทความที่ดีมาก ขอความช่วยเหลือด้วยค่ะ ดิฉันกำลังหาเครื่องมือที่ใช้วัดความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนในการสร้างเว็บไซต์ ถ้ามีเครื่องมือ ขอความอนุเคราะห์ด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ ครูพัชรี  0891895635
ผู้แสดงความคิดเห็น พัชรี ศรีภู วันที่ตอบ 2009-12-24 21:30:27 IP : 119.42.125.241


ความคิดเห็นที่ 2 (2072012)
avatar
ดิ๋ว

เป็นความคิดที่ดีสำหรับทุกคน

ผู้แสดงความคิดเห็น ดิ๋ว (dew3332010-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-06-07 14:17:57 IP : 125.27.122.219


ความคิดเห็นที่ 3 (2106440)
avatar
compli

louis vuitton mens wallet mens travel bags This handbag is shopped directly louis vuitton they fear the quality it has But lv handbags lv travel fake.

ผู้แสดงความคิดเห็น compli (cheap-at-google-dot-com)วันที่ตอบ 2010-09-10 18:04:03 IP : 125.126.157.28[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.