ReadyPlanet.com


ระเบียบรับสมัครนักเรียน ชั้นป.1 ปี 55 คาทอลิค : เซนต์โยเซฟ กรุงเทพคริสเตียน เซนต์ดอมินิค ลาซาล
avatar
Admin


logo

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555

 

1. วัน เวลา  สถานที่  จำหน่ายใบสมัคร 
    วันจำหน่ายใบสมัคร
    วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน - วันศุกร์ที่ 9  กันยายน 2554  ราคาชุดละ 200 บาท
    เตรียมสำเนาสูติบัตรและใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

    เวลาจำหน่ายใบสมัคร
    
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 14.00 น. (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

    สถานที่จำหน่ายใบสมัคร 
   
ห้องการเงิน  อาคารเซนต์แมรี่ (ใบสมัครจำหน่ายไม่จำกัดจำนวน)

  

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

    2.1 ต้องเป็นผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2548-16 พฤษภาคม 2549
          
(อายุนอกเกณฑ์  ไม่รับพิจารณา)

    2.2 ต้องเป็นผู้ที่กำลังเรียนชั้นอนุบาล 3 หรือจบอนุบาล 3 แล้ว
          หรือกำลังเรียนชั้นอนุบาล 2  
(อายุอยู่ในเกณฑ์ข้อ 2.1)

  

3. เอกสารที่ต้องนำมาในวันยื่นใบสมัคร (เพื่อตรวจและเก็บรักษาไว้)

    3.1 ใบสมัครที่ซื้อไปฉบับจริง (กรุณาพิมพ์หรือเขียนตัวบรรจง)
          ติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย (รูปถ่ายสวมชุดนักเรียน)

    3.2 สำเนาสูติบัตร พร้อมตัวจริง

    3.3 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อและสกุล บุตร บิดา มารดา พร้อมตัวจริง (ถ้ามี)

    3.4 สำเนาทะเบียนบ้านบุตรคนที่สมัครสอบ สำเนาทะเบียนบ้านบิดาและมารดา
          พร้อมตัวจริง

    3.5 สำเนาใบมรณบัตรของบิดาหรือมารดา พร้อมตัวจริง (ถ้ามี)

    3.6 สำนาใบสำคัญการหย่า พร้อมตัวจริง (ถ้ามี)

    3.7 สำเนาใบรับรองบุตรบุญธรรม พร้อมตัวจริง (ถ้ามี)

    3.8 สำเนาใบศีลล้างบาป พร้อมตัวจริง (เฉพาะเด็กคาทอลิก)

    3.9 สำเนาใบสมาชิกศิษย์เก่าของมารดา พร้อมตัวจริง (เฉพาะลูกศิษย์เก่าเท่านั้น)

    3.10 สำเนาบัตรประจำตัวนักรียนของพี่ที่กำลังเรียนอยู่ พร้อมตัวจริง
            (เฉพาะน้องศิษย์ปัจจุบันที่มีบิดามารดาเดียวกัน)

    3.11 รูปถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป 
           (เขียนชื่อ-นามสกุล หลังรูปและต้องเป็นรูปเดียวกันกับรูปที่ติดในใบสมัคร)

    * ในวันยื่นใบสมัครหากท่านไม่รักษาสิทธิ์ในการเป็นนักเรียนคาทอลิก 
       น้องศิษย์ปัจจุบันหรือลูกศิษย์เก่าทางโรงเรียนจะถือว่าท่านไม่ต้องการใช้สิทธิ์นั้น

    * เอกสารในข้อ 3.2-3.10 ให้เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับและ
       นำเอกสารฉบับจริงมาแสดงด้วย

    * เรียงเอกสารตามลำดับข้อ 3.1 - 3.7

  

4. กำหนดยื่นใบสมัคร

    นำนักเรียนแต่งชุดนักเรียน เพื่อมาสอบสัมภาษณ์ ในวันยื่นใบสมัคร
    วันจันทร์ที่ 3 - วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2554 ถ้าท่านไม่มายื่นใบสมัคร
    ตามวันเวลาที่กำหนดในใบสมัคร ถือว่าท่านสละสิทธิ์

 

5. สถานที่ยื่นใบสมัคร

    ตึกเซนต์หลุยส์ชั้น 1

 

6. กำหนดสอบ

    วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2554 เวลา 8.30 - 10.30 น.

    กรุณามาก่อนเข้าห้องสอบครึ่งชั่วโมง นำนักเรียนที่มาสอบไปส่งบริเวณโรงอาหาร
    ชั้นล่าง อาคารเซนต์ปอล
เมื่อนักเรียนสอบเสร็จแล้วคุณครูจะนำบุตรธิดาของท่าน
    มาส่งที่จุดเดิม

 

7. สิ่งที่ต้องนำมาในวันสอบ

    - บัตรเข้าห้องสอบ

    - ดินสอดำ ดินสอสี ยางลบ ไม้บรรทัด

 

8. การประกาศผลสอบ

    ผลสอบจะส่งทางไปรษณีย์หลังวันสอบประมาณ 30 วัน
    วันมอบตัวจะแจ้งในวันประชุมผู้ปกครอง ซึ่งจะกำหนดไว้ในจดหมาย

 

9. วันมอบตัว เรียงเอกสารดังต่อไปนี้

    9.1 แคชเชียร์เช็ค (เขียนชื่อ ชั้น เลขที่ไว้ด้านหลังไม่รับเงินสดและเช็คส่วนตัว)
          
กรณีต่างจังหวัดให้ทำเป็นตั๋วแลกเงิน

    9.2 ใบค่าใช้จ่ายในการมอบตัว

    9.3 ใบมอบตัวนักเรียนฉบับจริง (ที่แจกให้)
          กรอกรายการทุกอย่างด้วยตัวบรรจงหรือพิมพ์แล้วเซ็นชื่อให้เรียบร้อย

    9.4 เอกสารต่างๆ ที่แจ้งไว้ในใบค่าใช้จ่ายในการมอบตัวเรียงตามลำดับ

    9.5 ใบสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

 

10. หลักสูตรการเรียนการสอน

หลักสูตร  1. ภาคภาษาไทยเรียนตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ

หลักสูตร  2. ภาคภาษาอังกฤษ (Bilingual) เรียนวิชาหลักเป็นภาษาอังกฤษ
                 กับเจ้าของภาษา ยกเว้นภาษาไทย สังคม

 

* หมายเหตุ *

    1. การมาติดต่อกับทางโรงเรียน ต้องแลกบัตรติดต่อ
        โดยใช้บัตรประชาชนหรือใบขับขี่ทุกครั้ง

    2. ท่านผู้ปกครองไม่จำเป็นต้องนำบุตรหลานไปเรียนติวเข้ม เพื่อการสอบเข้า

    3. หากเอกสาร ไม่ครบตามที่กำหนดทางโรงเรียนมีสิทธิ์ไม่รับยื่นใบสมัครและมอบตัว

    4. ในกรณีที่มีบุคคลแอบอ้างว่าสามารถติดต่อเด็กเข้าเรียนได้ 
        โปรดอย่าหลงเชื่อท่านอาจถูกหลอกลวงได้  โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

    5. ผลสอบที่ประกาศถือเป็นสิทธิ์ขาดของโรงเรียน

    6. กรณีที่บัตรเข้าสอบของนักเรียนสูญหาย กรุณาติดต่อที่ห้องประชาสัมพันธ์
        ก่อนวันเข้าสอบ พร้อมนำรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป เพื่อทำบัตรสอบใหม่
        (ต้องเป็นรูปเดียวกันกับที่นำมาในวันยื่นใบสมัคร)
ผู้ตั้งกระทู้ Admin :: วันที่ลงประกาศ 2010-06-17 18:05:55 IP : 124.120.86.39


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2077085)
avatar
admin

http://www.lasalleschool.ac.th/home/imgesother/Application.pdf

   ทางลาซาลแจ้งเลื่อนโดยกำหนดการทดสอบ ป. 1  ในวันที่ 8  มกราคม 55   

 

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lasalleschool.ac.th

ผู้แสดงความคิดเห็น admin วันที่ตอบ 2010-06-21 20:07:53 IP : 124.120.85.115


ความคิดเห็นที่ 2 (2084545)
avatar
Admin

 

    โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

 ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2555

     
 
1. รับสมัครระดับชั้น


ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

2. สถานที่/วันเวลา
   จำหน่ายใบสมัคร

ห้องการเงิน  อาคารอำนวยการ เวลา 08.00 – 16.00 น.

  • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
    จำหน่ายวันที่ 1 – 23 กันยายน 2554
    โปรดนำสำเนาสูติบัตรมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันซื้อใบสมัคร
3. คู่มือรับสมัครรวมค่าทดสอบ

250 บาท

4. กำหนดการสมัคร

โรงเรียนจะแจ้งวันและเวลารับสมัครด้านหน้าปกคู่มือรับสมัคร
บิดา – มารดา หรือผู้ปกครองของนักเรียนต้องมาสมัครด้วยตนเอง
(ไม่ต้องนำนักเรียนมาสมัคร)

5. สถานที่รับสมัคร

ห้องประชุม อาคารนีลสันเฮส์

6. คุณสมบัติผู้สมัคร

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 : อายุ 6 ขวบ
(อายุของผู้สมัครนับถึงเดือนพฤษภาคม 2555

7. หลักฐานประกอบการสมัคร

- ใบสมัครและบัตรสอบ กรอกข้อความให้ครบถ้วนด้วยตัวบรรจงและติดรูปถ่าย
- สูติบัตรผู้สมัคร ฉบับจริง และสำเนา พร้อมลงชื่อรับรองสำเนา
- สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร บิดา และมารดา พร้อมลงชื่อรับรองสำเนา
- ซองจดหมาย (ที่โรงเรียนแจกให้) กรอกที่อยู่อย่างละเอียดชัดเจน

8. วันสอบคัดเลือก

 วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2554

9. เนื้อหาทีใช้ในการคัดเลือก

 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประเมินความสามารถในด้านภาษา, ตัวเลข,  
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งรอบๆ ตัว และการสัมภาษณ์ 

10. การประกาศผลการคัดเลือก

ประกาศผ่านทาง www.wattana.ac.th  และส่งผลการคัดเลือกตามที่อยู่
ที่ผู้ปกครองระบุหน้าซองจดหมาย

 
...................................รายละเอียดอื่นๆ ศึกษาได้จากคู่มือรับสมัคร............................................
 
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0-2254-7991-5 ต่อ 216,306  (งานทะเบียน-วัดผล) โทรสาร 0-2254-7997

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2010-07-11 20:32:57 IP : 124.120.86.176


ความคิดเห็นที่ 3 (2106368)
avatar
admin

โรงเรียนเซนต์ดอมินิค

 ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2555

     
 
1. รับสมัครระดับชั้น


ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

2. สถานที่/วันเวลา
   จำหน่ายใบสมัคร

 ชั้น 1  อาคารมารีย์   เวลา 08.00 – 15.30 น.

  • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
    จำหน่ายวันที่ 1 สิงหาคม - 9 กันยายน 2554
    โปรดนำสำเนาสูติบัตรมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันซื้อใบสมัคร
3. คู่มือรับสมัครรวมค่าทดสอบ

300 บาท

4. กำหนดการสมัคร

โรงเรียนจะแจ้งวันและเวลารับสมัครด้านหน้าปกคู่มือรับสมัคร
บิดา – มารดา หรือผู้ปกครองของนักเรียนต้องมาสมัครด้วยตนเอง
(ไม่ต้องนำนักเรียนมาสมัคร)

5. สถานที่รับสมัคร

โรงเรียนจะแจ้งไว้ในคู่มือรับสมัคร

6. คุณสมบัติผู้สมัคร

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 : อายุ 6 ขวบ
(อายุของผู้สมัครนับถึงเดือนพฤษภาคม 2555

7. หลักฐานประกอบการสมัคร

- ใบสมัครและบัตรสอบ กรอกข้อความให้ครบถ้วนด้วยตัวบรรจงและติดรูปถ่าย
- สูติบัตรผู้สมัคร ฉบับจริง และสำเนา พร้อมลงชื่อรับรองสำเนา
- สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร บิดา และมารดา พร้อมลงชื่อรับรองสำเนา

- สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการบิดา - มารดา ที่มียศทางทหารและตำรวจ

 - สำเนาใบรับศีลล้างบาป (เฉพาะนักเรียนคาทอลิค)

- สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าฯ

- ใบรับรองสุขภาพของนักเรียน
- รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ชุดนักเรียน)

8. วันสอบคัดเลือก

 วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2554

9. เนื้อหาทีใช้ในการคัดเลือก

 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประเมินความสามารถในด้านภาษา, ตัวเลข,  
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งรอบๆ ตัว และการสัมภาษณ์อ่านเพิ่มเติม

10. การประกาศผลการคัดเลือก

ส่งผลการคัดเลือกทางไปรษณีย์

ผู้แสดงความคิดเห็น admin วันที่ตอบ 2010-09-10 17:53:30 IP : 125.126.157.28


ความคิดเห็นที่ 4 (2110955)
avatar
admin

โรงเรียนมาแตร์เดอี   ปี 2555

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 สำหรับปีการศึกษา 2555

จำหน่ายใบสมัคร : วันอังคารที่ 2 และวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2553
เวลา 9.00 – 10.30 น. (กรุณาอย่ามาก่อนเวลา)


สถานที่จำหน่ายใบสมัคร : อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคารเรียนมัธยม)
โรง เรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เดินเข้าทางประตู 4 ด้านถนนหลังสวน เท่านั้น ไม่มีบริการจอดรถในโรงเรียน และผู้ปกครองไม่จำเป็นต้องมาซื้อใบสมัครด้วยตนเอง

รับสมัครเพิ่มเติม : วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2554  ช่วงเวลาตามระบุที่มุมบนขวาของใบสมัคร ที่อาคารหอประชุม เข้าทางประตู 1 ด้านถนนเพลินจิต ผู้ปกครองจำเป็นต้องมาด้วยตนเอง

ประเมินความพร้อมนักเรียน : วันเสาร์ที่ 17  ธันวาคม 2554
ประเมินผู้ปกครอ ง  26 พ.ย.54 

เวลาตามระบุในบัตรสอบที่อาคารเรียนประถม เข้าทางประตูด้านถนนเพลินจิต

เกณฑ์อายุของผู้สมัคร
เป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2549 ถึง 31 สิงหาคม 2550
(ไม่มีการผ่อนผันสำหรับวันเกิดก่อนหรือหลังนี้)

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ !!!

http://www2.materdei.ac.th/2010/index.php/component/content/article/36-2010-07-02-06-25-18/170-testkin32554#comments

ผู้แสดงความคิดเห็น admin (wst_school-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-09-20 21:19:46 IP : 124.120.113.85


ความคิดเห็นที่ 5 (2136730)
avatar
เกษม
อยากทราบว่ามาแตร์เดอีรับนักเรียนเข้าประถม1หรือไม่ครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น เกษม วันที่ตอบ 2010-12-14 17:50:01 IP : 203.155.22.190


ความคิดเห็นที่ 6 (2137441)
avatar
นกน้อย

อยากทราบว่ามาแตร์เดอีรับนักเรียนเข้าประถม1หรือไม่คะ ป1 เปิดรับ เมื่อไหร่คะ

ตอบ  ประถม 1  จะให้โอกาสสำหรับนักเรียนที่เข้าสอบ อ.3 ในปีนั้นแล้วไม่ติดคะ  

วัน เวลา  จะเเจ้งในใบประกาศผลสอบที่ส่งทางไปรษณีย์คะ

ผู้แสดงความคิดเห็น นกน้อย (wmethasate-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-12-17 11:36:40 IP : 61.90.25.70


ความคิดเห็นที่ 7 (2233610)
avatar
Admin

โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

ประกาศ ปฏิทินรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2555

วันที่ 21 พ.ย. 54 - 30 มี.ค. 55  ...... ขายใบสมัครและรับสมัคร
วันที่ 28 พ.ย. 54 - 30 มี.ค. 55 ยื่นใบสมัครและสอบเป็นรายกลุ่ม/บุคคล นัดมอบตัวภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากแจ้งผล
วันที่ 1-10 ก.พ. 55 นักเรียนเก่าอ.3 ป.1 และ ม.3 มอบตัวขึ้นชั้นใหม่
วันที่ 31 มี.ค. 55 ปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียนใหม่

สอบถามเพิ่มเติม http://www.shc.ac.th/

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2011-11-22 19:32:51 IP : 124.122.100.74[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.