ReadyPlanet.com


การศึกษาสำหรับเด็ก Gifted ในอเมริกา
avatar
admin


การศึกษาสำหรับเด็ก Gifted ในอเมริกา


โดย: แม่อ๋อย


การจัดการศึกษาของเด็กที่มีความสามารถพิเศษในอเมริกา

ต้นไม้ (ลูกชายของแม่อ๋อย) เคยเรียนเตรียมอนุบาลที่เมืองไทย ตอนอายุ 2 ขวบกว่า และมาอเมริกาเมื่อย่างเข้า 3 ขวบ (ขณะนี้ 7 ขวบ 3 เดือน) เข้าเรียนที่ Child Care ซึ่งมีหลักสูตรเตรียมความพร้อมทางวิชาการ และการเข้าสังคม ตลอดจนเปิดโอกาสให้เด็กค้นพบศักยภาพของตนเองผ่านกิจกรรมและโครงการที่ครูจัดให้ตลอดวัน

เริ่มตั้งแต่ตอนเช้า โดยเด็กประมาณ 15 - 20 คนและครู 5 - 6 คน นั่งล้อมวงเล่านิทานเพื่อให้เด็กเล่ากิจกรรมที่ทำในวันก่อนหน้านี้ และครูจะนำการอภิปรายเรื่องต่างๆ อิงวิชาการ เช่น ประโยชน์ของผึ้ง จากนั้นเด็กจะได้เลือกกิจกรรมที่ชอบ ซึ่งแบ่งเป็นศูนย์ๆ ละ 4 - 5 คน จากนั้นจะเป็นกิจกรรมกลางแจ้ง ทัศนศึกษารอบๆ อาคารเรียน ตามด้วยร้องเพลง งานศิลปะ ทานอาหารกลางวัน นอนกลางวัน และกิจกรรมช่วงบ่าย

ผู้ปกครองสามารถติดตามพัฒนาการของเด็กได้ โดยโรงเรียนเปิดโอกาสให้พูดคุยกับครูได้ทุกวัน โดยจะต้องบอกกับ parent-teacher conference เทอมละ 2 ครั้งอย่างเป็นทางการ ซึ่งผู้ปกครองจะได้พบครูประจำชั้นเป็นการส่วนตัว ครูจะรายงานพัฒนาการของเด็กในทุกๆ ด้าน อย่างละเอียด รวมทั้งปัญหา (ถ้ามี) คล้ายๆ กับการประชุมลับ ผู้ปกครองสามารถถามปัญหา หรือข้อสงสัยใดๆ ก็ได้ การประชุมนี้จะใช้เวลาประมาณ 20 - 30 นาทีค่ะ

สำหรับ ต้นไม้ ครูมักจะรายงานว่าเป็นเด็ก "bright" มาก พัฒนาการทางความคิดไปไกลเกินวัย แม่อ๋อยก็ไม่ได้ให้ความสนใจเป็นพิเศษนัก จนกระทั่งย้ายไปเรียนอนุบาลของโรงเรียนรัฐใกล้บ้าน เมื่ออายุ 5 ขวบครึ่ง และครูประจำชั้นแจ้งว่าต้นไม้ "smart" มากด้านวิชาการและสติปัญญา

เมื่อต้นไม้เรียนอนุบาลได้เพียง 1 เดือน คุณครูแจ้งว่า

ต้นไม้ จบหลักสูตร 1 ปีแล้ว จึงจัดกิจกรรมพิเศษให้ เช่น ให้เขียนหนังสือเป็นเรื่อง พร้อมวาดภาพประกอบ ส่งประกวด talent show ด้านการร้องเพลง ตอนปลายปีอนุบาลคุณครูบอกว่าต้นไม้จะได้ขึ้นเกรด 1 โดยได้เรียนกับครูที่ดีที่สุดในระดับชั้น

พอขึ้นเกรด1 ครูประจำชั้นบอกกับแม่อ๋อยว่าต้นไม้ "really really smart" "He knows everything" แม่อ๋อยมาทราบภายหลังว่า ครูที่สอนเด็กแต่ละห้องจะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเด็กในที่ประชุมเป็นประจำ ครูไม่ได้สอนเพียงอย่างเดียว แต่ต้องค้นหาความสามารถของเด็ก ซึ่งในห้องเรียนจะจัดบรรยากาศให้กระตุ้นความสนใจของเด็กอย่างหลากหลาย

โดยห้องเรียนจะประดับผนังทุกด้านด้วยรูปภาพหรือโปสเตอร์ที่เด็กจะเรียนรู้ได้โดยอัตโนมัติ มีหนังสือหลากหลาย เรียงความยากง่าย 24 ระดับ มากกว่า 500 เล่ม มีลูกโลก แผนที่โลก สารานุกรมสำหรับเด็กทุกประเภท คอมพิวเตอร์ ปรินเตอร์ พร้อมทั้งห้องน้ำที่สะอาดมากอยู่ในห้องเรียนด้วย

เนื่องจากคุณครูประจำชั้นเกรด 1 ได้รับรายงานจากครูอนุบาลว่า ต้นไม้ มีแนวโน้มเป็นเด็กที่มีความสามารถพิเศษ โดยใช้คำว่า "Gifted" ครูประจำชั้นเกรด 1 จึงรวบรวมเป็นแฟ้มผลงานทั้งหมดของต้นไม้ และรายงานต่ออาจารย์ใหญ่เพื่อขออนุญาตใช้แบบทดสอบอย่างเป็นทางการ 2 ฉบับคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความถนัดบวกกับเชาวน์ปัญญา ซึ่งจะเป็นการตัดสินว่า ต้นไม้เป็นเด็ก Gifted หรือไม่

ผลอย่างเป็นทางการออกมาว่า ต้นไม้ เป็นเด็ก Gifted ค่ะ ซึ่งผลการทดสอบนี้จะติดตัว ต้นไม้ ไปเรื่อยๆ โรงเรียนจะต้องจัดหลักสูตรให้เป็นพิเศษในทุกระดับชั้น แม้ว่า ต้นไม้ จะย้ายโรงเรียน เพราะการเรียนการสอนในอเมริกายึดเด็กเป็นศูนย์กลาง และเขตการศึกษาของโรงเรียนที่ ต้นไม้ เรียน มีนโยบายให้เด็กเรียนตามความสามารถ

ห้องเรียนจะมีเด็กประมาณ 25 คน เวลาทำกิจกรรมจะแบ่งเป็น 6 กลุ่ม ทำงานหรือทำกิจกรรมยากง่ายลดหลั่นกันไปตามความสามารถ โดยจะมีครูดูแลอย่างทั่วถึง การสอบก็เช่นกัน เด็ก Gifted จะทำข้อสอบต่างจากเพื่อนในชั้น โดยใช้ข้อสอบในระดับชั้นที่สูงขึ้นไป ต้นไม้ เลยต้องสอบข้อสอบเกรด 2 ทั้งที่เรียนเกรด 1 ค่ะ

จากการพูดคุยกับครู ทราบว่าครูที่รับผิดชอบเด็ก Gifted ต้องเตรียมหลักสูตรเฉพาะสำหรับเด็กกลุ่มนี้ โดยเกณฑ์คร่าวๆ คือ ให้เด็ก Gifted เรียนเนื้อหาในหลักสูตรปกติให้จบในระยะเวลาสั้นๆ ครูต้องมีการทดสอบตลอดเวลา เพื่อไม่ต้องสอนในสิ่งที่เด็กรู้อยู่แล้ว

 มิฉะนั้นเด็กจะเบื่อ หลักสูตร เนื้อหา กิจกรรมจะต้องกระตุ้นและท้าทายให้เด็กได้ต่อยอดความรู้ที่มี ผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยจะมีบางเวลาที่เด็กกลุ่มนี้จะแยกไปเรียนกับครูผู้เชี่ยวชาญด้าน Gifted โดยเฉพาะ

จะเห็นได้ว่าเด็ก Gifted ต้องเรียนกับครูทุกคนเช่นเดียวกับเพื่อนๆ เป็นพื้นฐาน แต่เพิ่มประสบการณ์การเรียนกับครูบรรณารักษ์หรือเทคโนโลยี เพื่อฝึกการค้นคว้าหาข้อมูลใหม่ๆ รู้จัก "Learn how to learn" ตลอดจนฝึกทำงานร่วมกับผู้ใหญ่ ให้เด็กรู้สึกว่าผู้ใหญ่ให้ความสำคัญ และยอมรับความสามารถพิเศษอันเป็นเอกลักษณ์นี้

จุดเด่นที่น่าสนใจอีกอย่างคือ การที่ครูทำงานกับเด็ก Gifted มีใจเปิดกว้าง เคารพความคิดเด็ก การตัดสินว่าเด็กทำถูกหรือผิดขึ้นอยู่กับเหตุผลของเด็กด้วย เช่น ครูให้นักเรียนวาดรูปคนเพื่อแปะแสดงบนหน้าต่าง โดยหันด้านหน้าของรูปเข้าห้องเรียน ในขณะที่เด็กทุกคนวาดและระบายสีด้านเดียว ต้นไม้วาด 2 ด้าน โดยให้เหตุผลว่าควรให้คนที่อยู่ในห้องเรียนและผู้ที่เดินผ่านด้านนอกเห็นภาพด้วย

นั่นแสดงให้เห็นว่าโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษาส่วนใหญ่ในอเมริกาให้ความสำคัญกับการศึกษา ภายใต้นโยบายว่า เด็กทุกคนควรได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมกัน ตลอดจนส่งเสริมความสามารถที่ตรงกับศักยภาพของเด็ก

อย่างไรก็ตามประเด็นใหม่ที่หลายฝ่ายในอเมริกากำลังพูดถึงก็คือกฎหมายใหม่ที่มุ่งลดช่องว่างระหว่างเด็กกลุ่มล่าง (เช่น เด็กที่มีความบกพร่องด้านต่างๆ เด็กที่มาจากครอบครัวรายได้น้อย หรือผู้อพยพ) กับเด็กทั่วไป ซึ่งหลายฝ่ายเกรงว่าครูและนักการศึกษาจะให้ความสนใจลดช่องว่างนี้จนลืมนึกถึงเด็กที่มีความสามารถพิเศษหรือมีปัญญาเลิศ

สำหรับเรื่องนี้ครูประจำชั้นของ ต้นไม้ ซึ่งเป็นผู้ประสานงานด้านเด็ก Gifted ของโรงเรียนบอกแม่อ๋อยว่าเด็ก Gifted เป็นเด็กน่าสงสารถ้าทุกฝ่ายไม่ทุ่มเท สนับสนุนด้านบุคลากร และงบประมาณอย่างต่อเนื่องจริงจัง เด็กกลุ่มนี้จะเหมือนถูกทอดทิ้ง คุณครูเห็นว่าจะยุติธรรมหรือ ถ้าบังเอิญ ต้นไม้ ไม่ได้รับการสนับสนุนให้ได้ใช้และพัฒนาความสามารถพิเศษเท่าที่ศักยภาพเปิดทางอยู่แล้ว?

เรื่องกฎหมายใหม่นี้ กำลังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ค่ะ ถ้าผลออกมาเป็นอย่างไร แม่อ๋อยจะนำมาเล่าให้ฟังกันอีกค่ะ

คุณสมบัติเด่นของเด็ก GIFTED วัย 2-5 ขวบ

1. ใช้ศัพท์หรือคำพูดสูงเกินวัย

2. อธิบายคำพูดเมื่ออยู่ในสถานการณ์ใหม่ได้ โดยไม่ต้องสอนและประมวลความคิดเอง

3. สนใจและแยกแยะรูปทรงต่างๆ ได้

4. ชอบต่อ puzzle หรือ jigsaw

5. มีอารมณ์ขัน

6. เข้าใจนามธรรม เช่น ความตาย ความดี เวลา

7. เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้เร็วๆ หลังฝึกเพียง 2-3 ครั้ง

8. มีทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายส่วนต่างๆ ได้ดี

9. สนใจอ่านหนังสือ

 

จาก: นิตยสารรักลูกผู้ตั้งกระทู้ admin :: วันที่ลงประกาศ 2009-08-12 13:20:22 IP : 124.120.111.204


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2106674)
avatar
gwendolyn

replica gucci wallets for men fake louis vuitton of choice for the elite She louis vuitton peasants carried shoulder bags held lv handbags replica lv mens.

ผู้แสดงความคิดเห็น gwendolyn (iwc-at-google-dot-com)วันที่ตอบ 2010-09-10 18:41:22 IP : 125.126.157.28


ความคิดเห็นที่ 2 (2109280)
avatar
king

ห้องเรียนนี้มีความรู้มากเลย

ผู้แสดงความคิดเห็น king (monruthai41-at-abc-dot-com-dot-)วันที่ตอบ 2010-09-15 13:47:42 IP : 203.172.201.34


ความคิดเห็นที่ 3 (2109281)
avatar
king

ห้องเรียนนี้มีความรู้มากเลย

ผู้แสดงความคิดเห็น king (monruthai41-at-abc-dot-com-dot-)วันที่ตอบ 2010-09-15 13:47:45 IP : 203.172.201.84[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.