ReadyPlanet.com


ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ชั้นป.1 ปี 53 เครือคาทอลิค : เซนต์โยเซฟ อัสสัมชัญ กรุงเทพคริสเตียน


โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์


1. วัน เวลา สถานที่ จำหน่ายใบสมัคร
วันจำหน่ายใบสมัคร

วันจันทร์ที่ 1 กันยายน - วันอังคารที่ 9 กันยายน 2552
ราคาชุดละ 200 บาท เตรียมสำเนาสูติบัตรและใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) ซื้อได้คนละ 1 ชุด
เวลาจำหน่ายใบสมัคร
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 14.00 น. (เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
สถานที่จำหน่ายใบสมัคร                                                                                                                                  
-ห้องการเงิน อาคารเซนต์แมรี่
(ใบสมัครจำหน่ายไม่จำกัดจำนวน)

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
 2.1 ต้องเป็นผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน 2546 - 15 พฤษภาคม 2547 (อายุนอกเกณฑ์ ไม่รับพิจารณา)
   2.2 ต้องเป็นผู้ที่กำลังเรียนชั้นอนุบาล 3 หรือจบอนุบาล 3 แล้วหรือกำลังเรียนชั้นอนุบาล 2 (อายุอยู่ในเกณฑ์ข้อ 2.1)

 

3. เอกสารที่ต้องนำมาวันยื่นใบสมัคร ( เพื่อตรวจและเก็บรักษาไว้ )
3.1 ใบสมัครที่ซื้อไปฉบับจริง ( กรุณาพิมพ์หรือเขียนตัวบรรจง) ติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย (รูปถ่ายสวมชุดนักเรียน)
3.2 สำเนาสูติบัตร พร้อมตัวจริง
3.3 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อและสกุล พร้อมตัวจริง (ถ้ามี)
3.4 สำเนาทะเบียนบ้านบุตรคนที่สมัครสอบ บิดาและมารดาพร้อมตัวจริง
3.5 สำเนาใบมรณบัตรของบิดาหรือมารดาพร้อมตัวจริง (ถ้ามี)
3.6 สำเนาใบสำคัญการหย่า พร้อมตัวจริง (ถ้ามี)

3.7 สำเนาใบรับรองบุตรบุญธรรม พร้อมตัวจริง (ถ้ามี)
3.8 สำเนาใบศีลล้างบาป พร้อมตัวจริง (เฉพาะเด็กคาทอลิก)
3.9 สำเนาใบสมาชิกศิษย์เก่าของมารดา พร้อมตัวจริง (เฉพาะลูกศิษย์เก่าเท่านั้น)
3.10 สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียนของพี่ที่กำลังเรียนอยู่ พร้อมตัวจริง (เฉพาะน้องศิษย์ปัจจุบันที่มีบิดามารดาเดียวกัน)
3.11 รูปถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (เขียนชื่อ - นามสกุล หลังรูปและต้องเป็นรูปเดียวกันกับรูปที่ติดในใบสมัคร)

* ในวันยื่นใบสมัครหากท่านไม่รักษาสิทธิ์ในการเป็นนักเรียนคาทอลิก น้องศิษย์ปัจจุบัน หรือลูกศิษย์เก่า ทางโรงเรียนถือว่าท่านไม่ต้องการใช้สิทธิ์นั้น
* เอกสารในข้อ 3.2 - 3.10 ให้เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ และนำเอกสารฉบับจริงมาแสดงด้วย
* เรียงเอกสารตามลำดับข้อ 3.1 - 3.7

4.       กำหนดยื่นใบสมัคร                                                                                                                                 นำนักเรียนแต่งชุดนักเรียนเพื่อมาสอบสัมภาษณ์ในวันยื่นใบสมัคร
วันพุธที่ 1 - วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2552
ถ้าท่านไม่มายื่นใบสมัครตามวันเวลาที่กำหนดให้ในใบสมัคร ถือว่าท่านสละสิทธิ์

 

5.       สถานที่ยื่นใบสมัคร
ตึกเซนต์หลุยส์ ชั้น 1

 

6.      กำหนดสอบ
* วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2552 เวลา 08.30 - 10.30 น.

กรุณามาก่อนเข้าห้องสอบครึ่งชั่วโมง
นำนักเรียนที่มาสอบไปส่งบริเวณโรงอาหารชั้นล่าง ตึกเซนต์ปอล เมื่อนักเรียนสอบเสร็จแล้วคุณครูจะนำบุตรธิดาของท่านมาส่งที่จุดเดิม

7.       สิ่งที่ต้องนำมาในวันสอบ
    -บัตรเข้าห้องสอบ
    -ดินสอดำ ดินสอสี ยางลบ ไม้บรรทัด


8.       การประกาศผลสอบ
ผลสอบจะส่งทางไปรษณีย์หลังวันสอบประมาณ 30 วัน
วันมอบตัวจะแจ้งในวันประชุมผู้ปกครอง ซึ่งจะกำหนดไว้ในจดหมาย

9.       วันมอบตัว    เรียงเอกสารดังต่อไปนี้
9.1 แคชเชียร์เช็ค (เขียนชื่อ ชั้น เลขที่ไว้ด้านหลัง ไม่รับเงินสดและเช็คส่วนตัว) กรณีต่างจังหวัดให้ทำเป็นตั๋วแลกเงิน
9.2 ใบค่าใช้จ่ายในการมอบตัว
9.3 ใบมอบตัวฉบับจริง (ที่แจกให้) กรอกรายการทุกอย่างด้วยตัวบรรจงหรือพิมพ์ แล้วเซ็นชื่อให้เรียบร้อย

9.4 เอกสารต่าง ๆ ที่แจ้งไว้ในใบค่าใช้จ่ายในการมอบตัว เรียงตามลำดับ
9.5 ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟ

10.    หลักสูตรการเรียนการสอน
หลักสูตรการเรียนการสอน
หลักสูตร 1. ภาคภาษาไทยเรียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
หลักสูตร 2. ภาคภาษาอังกฤษ (Biligual) เรียนวิชาหลักเป็นภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา ยกเว้น ภาษาไทย สังคม


หมายเหตุ

  1. การมาติดต่อกับทางโรงเรียน ต้องแลกบัตรติดต่อ โดยใช้บัตรประชาชนหรือใบขับขี่ทุกครั้ง
  2. ท่านผู้ปกครองไม่จำเป็นต้องนำบุตรหลานไปเรียนติวเข้มเพื่อการสอบเข้า เพราะคะแนนทดสอบบางส่วน ได้มาจากการทดสอบตัวท่านเอง
  3. หากเอกสารไม่ครบตามที่กำหนดทางโรงเรียนมีสิทธิ์ ไม่รับยื่นใบสมัครและมอบตัว
  4. ในกรณีที่มีบุคคลแอบอ้างว่าสามารถติดต่อเด็กเข้าเรียนได้ โปรดอย่าหลงเชื่อท่านอาจถูกหลอกลวงได้โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์
  5. ผลสอบที่ประกาศถือเป็นสิทธิ์ขาดของโรงเรียน
  6. กรณีที่บัตรเข้าสอบของนักเรียนหรือผู้ปกครองสูญหาย กรุณาติดต่อที่ห้องประชาสัมพันธ์ก่อนวันเข้าสอบ พร้อมนำรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ต้องเป็นรูปเดียวกันกับที่นำมาในวันยื่นใบสมัคร)

http://www.sjc.ac.th/ผู้ตั้งกระทู้ ครูจอย (wst_school-at-hotmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2009-07-06 18:38:31 IP : 124.121.232.39


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1959274)

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน


1. วัน เวลา สถานที่ จำหน่ายใบสมัคร
วันจำหน่ายใบสมัคร


วันพุธที่ 1 กรกฎาคม - วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2552

ราคาชุดละ 500 บาท เตรียมสำเนาสูติบัตรและใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) ซื้อได้คนละ 1 ชุด


เวลาจำหน่ายใบสมัคร
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น. (เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
  
  ต้องเป็นผู้ที่เกิดในระหว่างปี 2546 - 2547 (อายุนอกเกณฑ์ ไม่รับพิจารณา)
  

3.       กำหนดยื่นใบสมัคร  

                                                                                                                               

ให้บิดาและมารดานำนักเรียนมาสมัครและสัมภาษณ์ตามวันเวลาที่ระบุในใบสมัคร
วันศุกร์ที่ 10 - วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2552
ถ้าท่านไม่มายื่นใบสมัครตามวันเวลาที่กำหนดให้ในใบสมัคร ถือว่าท่านสละสิทธิ์

 

4.       สถานที่ยื่นใบสมัคร
หอธรรม

 

5.      กำหนดสอบ
* โรงเรียนจะแจ้งวันเวลาทดสอบในวันรับสมัคร

 

ข้อมูลโดยละเอียด

http://www.bcc.ac.th/BCC2009/News/News_School/a011.PDF

 

 

 

http://www.bcc.ac.th/index.html

ผู้แสดงความคิดเห็น ครูจอย วันที่ตอบ 2009-07-06 19:29:05 IP : 124.121.232.39


ความคิดเห็นที่ 2 (1959279)

โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม


1. วัน เวลา สถานที่ จำหน่ายใบสมัคร
วันจำหน่ายใบสมัคร


วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2552 เป็นต้นไป

ราคาชุดละ 500 บาท เตรียมสำเนาสูติบัตรและใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) ซื้อได้คนละ 1 ชุด


เวลาจำหน่ายใบสมัคร
ตั้งแต่เวลา 07.30 - 17.00 น. (เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
  
  2.1 เป็นชาย เกิดในระหว่างปี 2546 - 31 พฤษภาคม 2547 (อายุนอกเกณฑ์ ไม่รับพิจารณา)
     2.2 กำลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาล 3 ในปีการศึกษา 2552

 

3.      กำหนดสอบ
* โรงเรียนจะแจ้งวันเวลาทดสอบในวันรับสมัคร

 

ข้อมูลโดยละเอียด

http://www.assumption.ac.th/pdf_files/P1_2553.pdf

 

 

http://www.assumption.ac.th/

ผู้แสดงความคิดเห็น ครูจอย วันที่ตอบ 2009-07-06 19:49:14 IP : 124.121.232.39


ความคิดเห็นที่ 3 (1959321)

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย


1. วัน เวลา สถานที่ จำหน่ายใบสมัคร
วันจำหน่ายใบสมัคร

วันจันทร์ที่ 1 - 18 กันยายน 2552
เตรียมสำเนาสูติบัตรและใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) ซื้อได้คนละ 1 ชุด
เวลาจำหน่ายใบสมัคร
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 14.00 น. (เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

รายละเอียดเพิ่มเติม   http://www.wattana.ac.th/news/stu_new.pdf

school website  www.wattana.ac.th  

ผู้แสดงความคิดเห็น ครูจอย วันที่ตอบ 2009-07-06 23:23:28 IP : 124.121.232.39


ความคิดเห็นที่ 4 (1962116)
โรงเรียน

ช่วงที่รับสมัคร

วิธีทดสอบ

โรงเรียนราชินี

รับสมัครระดับ อ.2
เปิดรับช่วงเดือนสิงหาคม

แบ่งเป็น
1.การสอบเด็ก ดูความพร้อมของเด็ก เช่นให้เข้าแถวเดินขึ้นห้องน้องต้องไม่ร้องให้,ถามเรื่องสี, ให้ต่อจิ๊กซอ เป็นต้น
 2.การสอบผู้ปกครอง ทำงานอะไร ดูแลลูกเองหรือเปล่า,คิดเห็นอย่างไรกับแนวการสอนของโรงเรียน และกรอกแบบฟอร์มคำถาม

โรงเรียนเซนต์ฟรัง(เมืองทอง)

รอบ 1 สอบเดือน ต.ค.
รอบ 2 สอบเดือนม.ค.

1.ทดสอบเด็ก ให้จับคู่ภาพเงา ใส่กางเกง ถุงเท้า ติดกระดุม เดินบนไม้กระดานเล็ก ถาม –ตอบ สื่อสารได้รู้เรื่องหรือไม่ ถามเรื่องสี รู้จัก ABC ,กขค,123 หรือไม่ นับเลขได้หรือไม่ ต่อจิ๊กซอง่ายๆ
2.คุณพ่อคุณแม่ จะดูความเอาใจใส่และความใกล้ชิด และความรู้เรื่องระบบการเรียนการสอนของโรงเรียนเซนต์ฟรัง

โรงเรียนเซนต์ คาเบรียล

ขายใบสมัคร เดือน       ส.ค. – ก.ย. สอบ ต.ค.

ทดสอบเด็ก จะทดสอบความพร้อมโดยให้ทำกิจกรรม ในชีวิตประจำวัน เช่น ผูกเชือกรองเท้า ,ใส่เข็มขัด ติดกระดุมเสื้อ หยิบของตามสั่ง เป็นต้น(สอบเป็นกลุ่ม) และทดสอบภาษาอังกฤษ โดยการพูดโต้ตอบง่ายๆ

ผู้แสดงความคิดเห็น แม่น้องต้นกล้า (pent_2004-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-07-13 21:40:16 IP : 124.120.107.60


ความคิดเห็นที่ 5 (1965484)
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2553


โรงเรียนเซนต์คาเบรียล เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2553 ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 เป็นนักเรียนชาย เกิดระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2546 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2547
1.2 กำลังเรียนอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2552 หรือเทียบเท่า
2. การซื้อใบสมัคร
2.1 จำหน่ายใบสมัครที่ห้องทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 1- 7 สิงหาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
2.2 ราคาใบสมัครจำหน่ายชุดละ 500 บาท (ประกอบด้วยใบสมัครและค่าสมัคร, คู่มือนักเรียน, หนังสือ ภาพรวมการพัฒนาโรงเรียน, รวมข้อสอบและอุปกรณ์การสอบทุกชนิด)
2.3 มีการจัด Open House วันที่ 8 สิงหาคม 2552

3. หลักฐานการสมัคร
3.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา หรือผู้ปกครองที่มาสมัคร และเซ็นรับรองสำเนา ถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
3.2 รูปขนาด 1 นิ้ว สวมชุดนักเรียน ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป (ติดที่ใบสมัคร 1 รูป อีก 2 รูปนำมายื่นในวันสมัคร)
3.3 สำเนาสูติบัตรของผู้สมัคร และสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุลต่าง ๆ (ถ้ามีการเปลี่ยน ชื่อ – นามสกุล ทั้งของผู้สมัคร และบิดามารดา) และเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
3.4 สำเนาทะเบียนบ้านทั้งของผู้สมัคร บิดา มารดาหรือผู้ปกครอง และเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
3.5 สำเนาเอกสารรับรองสถานภาพทางการศึกษาของผู้สมัคร

4. วิธีการรับสมัคร
4.1 กรอกใบสมัคร (ใช้พิมพ์หรือเขียนตัวบรรจง) และติดรูปถ่ายนักเรียนในใบสมัคร
4.2 จ่าหน้าซองจดหมาย จำนวน 1 ซอง (เขียนชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร และที่อยู่ปัจจุบันของผู้สมัคร พร้อมติดแสตมป์ 3 บาทให้เรียบร้อย
) 4.3 บิดาหรือมารดาเป็นผู้ยื่นใบสมัครที่ห้องเลขาสำนักผู้อำนวยการ ตามวัน-เวลา และสถานที่ ที่กำหนดไว้ในใบสมัคร
4.4 แสดงหลักฐานตามข้อ 3.1 - 3.5

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ห้องเลขาสำนักผู้อำนวยการ 0-2244-8656

0-2243-0065 ต่อ 1103, 086-625-5449 หรือห้องทะเบียนโรงเรียน 0-2243-0065 ต่อ 1106
ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2009-07-21 00:42:09 IP : 124.122.118.171


ความคิดเห็นที่ 6 (1970055)

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ก็ประกาศแล้วนะครับ http://www.asc.ac.th

ผู้แสดงความคิดเห็น asc วันที่ตอบ 2009-07-31 18:18:38 IP : 58.8.22.199


ความคิดเห็นที่ 7 (1970554)
รร.อัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นประถม 1 ปี 2553
จำหน่ายใบสมัคร 7-11 กันยายน 2552
สถานที่ อัสสัมชัญคอนแวนต์ บางรัก ค่ะ

ส่วนรายละเอียดพรุ่งนี้ถึงจะขึ้นอีกครั้งหนึ่งค่ะ คอยติดตามที่กระดานแจ้งข่าวที่นี่ละกันนะคะ
http://acsilom.ac.th/
ผู้แสดงความคิดเห็น มาแล้วคะ วันที่ตอบ 2009-08-03 00:22:17 IP : 124.120.95.40


ความคิดเห็นที่ 8 (1970556)


โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม

กำหนดการรับสมัครนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ปีการศึกษา 2553


1. วัน เวลา สถานที่ จำหน่ายใบสมัคร

วันที่จำหน่ายใบสมัคร
วันที่ 7-11 กันยายน พ.ศ. 2552

เวลาจำหน่ายใบสมัคร
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 11.30 น. และ 13.00 - 14.00 น.

สถานที่จำหน่ายใบสมัคร
ห้องธุรการ อาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ (บางรัก)
เลขที่ 25 ถนนเจริญกรุง 40 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500.

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

เด็กหญิงที่เกิดระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2546 ถึง 16 พฤษภาคม 2547
และกำลังเรียนชั้นอนุบาล 3 หรือจบชั้นอนุบาล 3 แล้ว

3. การซื้อใบสมัคร

3.1 ซื้อใบสมัครตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนด

3.2 เตรียมเอกสารในการซื้อใบสมัครดังต่อไปนี้
(1) สำเนาสูติบัตร พร้อมตัวจริง
(2) สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา-มารดา และนักเรียนที่สมัครเข้าคัดเลือก พร้อมตัวจริง
(3) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / สกุล พร้อมตัวจริง
(4) สำเนาใบรับศีลล้างบาป พร้อมตัวจริง (เฉพาะนักเรียนคาทอลิก)
(5) สำเนาบัตรสมาชิกศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ของมารดา พร้อมตัวจริง
(6) สำเนาใบเสร็จรับเงินของสมาคมผู้ปกครองและครูปีการศึกษา 2552 พร้อมตัวจริง
(7) ใบรับรองตัวจริงจากโรงเรียนเดิมว่ากำลังศึกษาอยู่
(8) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดาหรือมารดาพร้อมตัวจริง

** เอกสารข้อ 5 เฉพาะบุตรของศิษย์เก่า
** เอกสารข้อ 6 เฉพาะน้องศิษย์ปัจจุบันที่มีบิดา-มารดาเดียวกัน

3.3 ค่าใบสมัคร 200 บาท (เงินจำนวนนี้ทางโรงเรียนไม่คืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น)

*** จำหน่ายใบสมัครให้เฉพาะบิดา-มารดา เท่านั้น
*** ถ้าขาดเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งหรือแจ้งไม่ตรงตามความเป็นจริงจะไม่มีสิทธิ์ซื้อใบสมัคร

4. การยื่นใบสมัคร

4.1 บิดาหรือมารดาต้องมายื่นใบสมัครตามวันและเวลา ที่ระบุในใบสมัคร
(ถ้าไม่มาตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์)
4.2 พิมพ์หรือเขียนด้วยตัวบรรจงในใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายของนักเรียนขนาด 1 นิ้ว ให้เรียบร้อย
4.3 นำรูปถ่ายชุดนักเรียนขนาด 1 นิ้ว 1 รูป พร้อมเขียนชื่อ-สกุลหลังรูป เพื่อทำบัตรสมัครเข้าคัดเลือก

*** ในวันยื่นใบสมัครหากท่านไม่รักษาสิทธิ์ในการเป็นนักเรียนคาทอลิก
*** หรือสิทธิ์ในการเป็นบุตรของศิษย์เก่า น้องศิษย์ปัจจุบัน จะถือว่าท่านไม่ต้องการใช้สิทธิ์นั้น

5. สถานที่ยื่นใบสมัคร

ห้องธุรการ อาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ (บางรัก)
เลขที่ 25 ถนนเจริญกรุง 40 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500.
โทรศัพท์ 02-234-7779, 02-630-6238

6. การคัดเลือก

วันเสาร์ที่ 10 เดือนตุลาคม พ.ศ.2552 เวลา 08.30-11.30 น.

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ (บางรัก)
การแต่งกาย ชุดนักเรียน

7. สิ่งที่ต้องนำมาในวันคัดเลือก

(1) บัตรสมัครเข้าคัดเลือก
(2) ดินสอดำ
(3) ยางลบ
(4) ดินสอสี
(5) ไม้บรรทัด

8. การประกาศผลคัดเลือก

แจ้งผลการคัดเลือกทางไปรษณีย์ หลังวันคัดเลือกประมาณ 20 วัน

9. การประกาศผลคัดเลือก

จะกำหนดในจดหมายแจ้งผลการคัดเลือก

หมายเหตุ

1. หากเอกสารไม่ครบตามกำหนด ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ไม่จำหน่ายใบสมัคร
2. โปรดอย่าหลงเชื่อบุคคลใดๆ ที่อ้างว่าสามารถนำนักเรียนเข้าศึกษาต่อได้
3. กรณีบัตรสมัครเข้าคัดเลือกของนักเรียนสูญหาย กรุณาติดต่อก่อนวันคัดเลือก พร้อมรูปถ่าย

** ทางโรงเรียนไม่มีสถานที่จอดรถ กรุณาใช้บริการรถสาธารณะ
ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2009-08-03 00:32:15 IP : 124.120.95.40


ความคิดเห็นที่ 9 (1970962)

 

ประถมศึกษาปีที่ 1/2553 อยากรู้วันรับสมัค ร โรงเรียนเซนต์ดอมินิค

ผู้แสดงความคิดเห็น tai (tai_supharat-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2009-08-04 10:31:15 IP : 58.137.124.34


ความคิดเห็นที่ 10 (1971753)

โรงเรียนเซนต์ดอมินิค

จำหน่ายใบสมัคร ป.1 วันที่ 15 ส.ค. - 10 ก.ย.52
เวลา 08.00 - 15.30 น. (เว้นวันอาทิตย์)
ที่ ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารบอสโก
ในราคาชุดละ 250 บาท (วันซื้อใบสมัครนำสูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้านมาแสดงด้วย)

เนื้อหาที่จะใช้คัดเลือก
1.เชาวน์ปัญญาและความพร้อม
(การอนุมาน การสังเกต การจัดลำดับ เปรียบเทียบ รูปทรง)
2.คณิตศาสตร์พื้นฐาน (จำนวน ตัวเลข การเพิ่ม การลด)
3.ภาษาไทย
(พยัญชนะ สระ การอ่านคำ การตอบ การสนทนาซักถาม)
4.ภาษาอังกฤษ (คำศัพท์พื้นฐาน)
5.ความรู้รอบตัว มนุษยสัมพันธ์และมารยาท

คะแนนที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือก ดังนี้
1.คะแนนสัมภาษณ์ 50 คะแนน (ผปค.30 / นร.20)
2.คะแนนปฏิบัติ 30 คะแนน
3.คะแนนพิเศษ 20 คะแนน
3.1 นร.คาทอลิค +8 คะแนน
3.2 นร.ที่มีพี่ร่วมบิดามารดาเดียวกัน + 6 คะแนน
3.3 นร.ที่เป็นบุตรศิษย์เก่า + 6 คะแนน

คุณสมบัติของผู้สมัตร
1. เพศชาย
2. มีอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ ณ.วันที่ 31 ต.ค.53 (เกิดก่อนวันที่ 1 พ.ย.47)

ที่มา : เอกสารระเบียบการคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2553
WWW.sd.ac.th

ผู้แสดงความคิดเห็น ทำการบ้านให้แล้วคะ วันที่ตอบ 2009-08-06 19:03:43 IP : 124.120.107.99


ความคิดเห็นที่ 11 (1974451)

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ประจำปีการศึกษา 2553

อ่านต่อ

ผู้แสดงความคิดเห็น มามี้เหมยเหมย วันที่ตอบ 2009-08-16 22:49:44 IP : 115.87.80.192


ความคิดเห็นที่ 12 (1984976)

โรงเรียนมาแตร์เดอี

1.เกณฑ์อายุของผู้สมัคร
เป็นที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2547 ถึง 31 สิงหาคม 2548 (ไม่มีการผ่อนผันสำหรับวันเกิดก่อนหรือหลังนี้

2.วันที่กำหนด
• จำหน่ายใบสมัคร วันอังคารที่ 3  และ วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2552 เวลา 08.30-09.30 น.
• รับสมัคร วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2552 เวลาตามระบุที่มุมขวาบนของใบสมัคร
• ประเมินความพร้อมนักเรียน วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2552

3.เอกสารประกอบในการยื่นใบสมัคร
1. สูติบัตรตัวจริงของหนักเรียนผู้สมัคร เพื่อการตรวจสอบและสำเนาเพื่อส่งมอบพร้อมใบสมัคร 1 ชุด โดยบิดาหรือมารดาของนักเรียนลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
2. ทะเบียนบ้านตัวจริงของนักเรียนผู้สมัคร และสำเนาทุกหน้าที่มีข้อมูล 1 ชุด ลงยามรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า
3. รูปถ่ายขนาด 1-2 นิ้ว ของนักเรียน 2 ใบ เขียนชื่อนักเรียนตัวบรรจงกำกับด้านหลังรูป
4. กรณีที่เป็นคาทอลิก ใบรับรอบศีลล้างบาปตัวจริง และสำเนา 1 ชุด
หมายเหตุ ผู้ปกครองนักเรียนพึงเตรียมเอกสารมาให้พร้อมในวันรับสมัคร ไม่ส่งเอกสารภายหลัง

4.ใบสมัคร
ใบสมัครเข้าเรียนอนุบาล 3 แบ่งเป็น 2 ตอน
ตอนที่ 1 แบบกรอกข้อมูลประวัติ (จำหน่ายวันอังคารที่ 3  และ วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2552  ณ อาคารพลานามัย เพื่อนำใบสมัครไปกรอก และผู้ปกครองมายื่นวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2552 )
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นผู้ปกครอง นอกจากนี้จะมีซองจดหมายที่ขอให้ผู้ปกครองจ่าหน้าซอง เพื่อการส่งผลการตัดสินใจคัดเลือกทางไปรษณีย์ ใบสมัครตอนที่ 2 นี้เป็นส่วนที่ซึ่งผู้ปกครองเท่านั้น เป็นผู้มากรอก ที่โรงเรียนในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2552 ตามเวลาที่กำหนด ในสมัครตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถาม มิใช่ข้อสอทดสอบ ท่าผู้ปกครองนำใบสมัครตอนที่ 1 มาเพื่อส่งพร้อมกับตอนที่ 2 เมื่อตอบคำถาม แสดงทัศนะของท่านในใบสมัครตอนที่2 เสร็จโดยไม่ต้องอาศัยผู้อื่นช่วยในการเตรียมตัวเพื่อการตอบคำถามต่างๆ การตอบแบบสอบถามนี้ใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง

4.1.จำหน่ายใบสมัคร
ผู้ปกครองนักเรียนผู้สมัครทุกท่านควรเลือกวิธีการติดต่อซื้อใบสมัครด้วยวิธีการที่ 1 หากสุดวิสัย จึงใช้วิธีการที่ 2 ซึ่งมีรายละเอียด 2 วิธีการด้งต่อไปนี้

วิธีที่ 1 ระหว่างวันอังคารที่ 3  และ วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2552 เวลา 08.30-09.30 มาซื้อใบสมัครตอนที่ 1 ที่อาคารพลานามัย (อนุสสรณ์ 50ปี) ด้านเพลินจิต เพื่อไปกรอกข้อมูล ติดรูปนักเรียน ไม่ต้องกรกที่โรงเรียน สามารถส่งบุคคลอื่นมาซื้อใบสมัครให้ได้ และสามารถพิมพ์ข้อมูลได้ ใบสมัครที่ท่านซื้อไปล่วงหน้านี้ จะระบุเวลาที่ชัดเจนที่กำหนดให้ผู้ปกครองนักเรียนมารับใบสมัครตอนที่ 2 เพื่อกรอกที่โรงเรียนในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2552 และยื่นใบสมัครที่สมบูรณ์พร้อมสำเนาเอกสารประกอบและนำเอกสารตัวจริงมาแสดง

วิธีที่ 2 มาซื้อและกรอกใบสมัครพร้อมยื่นส่งทั้งตอนที่ 1 และ 2 พร้อมเอกสารประกอบครบถ้วนในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2552 โดยซื้อใบสมัครสอบตอนที่ 1 เวลา 09.30-10.30 น. และเข้าห้องเพื่อกรอกข้อมูลตอนที่ 2 ตามคิวที่ได้รับ

4.2การยื่นใบสมัคร
บิดาและ/หรือมารดานักเรียนผู้สมัคร เป็นผู้มากรอกใบสมัครตอนที่ 2 และยื่นใบสมัครทั้งชุดด้วยตนเอง ในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2552 ตามเวลาและสถานที่ที่กำหนด ไม่รับใบสมัครนอกเหนือจากเวลาตามนี้แม้จะซื้อใบสมัครตอนที่ 1 ไปแล้ว ขอย้ำว่าเฉพาะบิดาหรือมารดาเท่านั้นที่กรอกและ ยื่นใบสมัคร กรุณาอย่านำผู้อื่นหรือบุตรหลานมาด้วย ไม่สามารถอนุญาตให้บุคคลอื่นหรือเด็กๆ เข้าสถานที่กรอกใบสมัครรวมทั้งไม่นำอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปในห้องกรอกใบสมัครเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

5.สถานที่รับสมัคร กระทำ 2 จุดดังนี้
1. ทุกท่านที่มีใบสมัครตอนที่ 1 แล้ว นำไปสมัครตอนที่ 1 พร้อมเอกสารประกอบมาแสดงใน วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2552 ตามเวลาที่กำหนดที่ อาคารหอประชุมเพื่อเข้ากรอกใบสมัครตอนที่ 2
2. ท่านที่มิได้ซื้อใบสมัครล่วงหน้าระหว่างวันอังคารที่ 3  และ วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2552 และต้องการซื้อใบสมัครในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2552  ติดต่อซื้อได้ที่ชั้นล่างอาคารประถมศึกษา 9.30-10.30 น. เท่านั้น

6.การประเมินความพร้อมของนักเรียน
เมื่อยื่นใบสมัคร ผู้ปกครองจะได้รับบัตรสำหรับนักเรียน เพื่อนำนักเรียนมารับการประเมินความพร้อมตามพัฒนาการ การทดสอบนี้ไม่มีการสอบเขียนอ่านหนังสือ หรือคิดคำนวณตัวเลข และไม่ต้องนำเครื่องเขียนใดๆ มา กำหนดวันนำนักเรียนมาทดสอบความพร้อมคือวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2552 ตามเวลาที่ระบุไว้ในบัตร กรุณานำนักเรียนมาที่อาคารเรียนประถมศึกษาก่อนเวลาที่ระบุประมาณ 15 นาที

7.การประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน
โรงเรียนจะแจ้งผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนเข้าเรียนทางไปรษณีย์เท่านั้น ภายในเดือนธันวาคม

8.นโยบายสำคัญในการรับสมัครนักเรียน
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ไม่เรียนเก็บหรือยอมรับเงินบริจาค รวมทั้งของขวัญใดๆ ทั้งสิ้นในการสมัครนักเรียนเข้าเรียน ทางโรงเรียนไม่ต้องการแม้กระทั้งการเสนอตัวเลขเงินบริจาคผ่านผู้ใดทั้งสิ้น ซึ่งหากมีผู้ใดกระทำเช่นนี้ ย่อมแสดงถึงความไม่เชื่อถือในโรงเรียนอันจะทำให้ไม่สามารถพิจารณาใบสมัครของท่านได้ นอกจากนี้ไม่มีบุคลากรคนใดในโรงเรียนรับสอนเตรียมนักเรียนเข้าเรียน เขียนหนังสือ หรือผลิตสื่อการเตรียมความพร้อมใดๆ เพื่อการทดสอบเข้าเรียน หนังสือเตรียมตัวสอบที่มักจะมาจำหน่ายหน้าโรงเรียนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีแนวข้อสอบของโรงเรียน และโรงเรียนไม่สนับสนุนให้นักเรียนอนุบาลต้องเรียนพิเศษกวดวิชา ทางโรงเรียนขอเชิญชวนให้ผู้ปกครองพิจารณาอย่างจริงจังถึงความสำคัญของกระบวนการเรียนรู้ และศึกษาเล่าเรียนของบุตรระยะยาว และปลูกฝังทัศนคติที่ถูกต้องในการเรียนรู้ตั้งแต่เยาว์วัย การเรียนพิเศษกวดวิชาเตรียมสอบตั้งแต่วัยเริ่มต้นเข้าสู่ระบบการศึกษาสร้างทัศนคติและแนวทางปฎิบัติที่ไม่ถูกต้องต่อกระบวนการเรียนรู้ สร้างปัญหาให้กับการศึกษาในระบบและทำให้พัฒนาการของเด็กไม่ได้เป็นไปอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ ทางโรงเรียนมีข้อสังเกตจาการรับสมัครนักเรียนใบปีก่อนๆ ว่ามีบางท่านจ้างวานให้ผู้อื่นเป็นธุระในการสมัครบุตรเข้าเรียนให้ท่าน ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวคิดของทางโรงเรียน ซึ่งต้องการให้ผู้ปกครองดำเนินการสมัครบุตรเข้าเรียนด้วยตนเอง และเฝ้าเอาใจใส่ติดตารมการเติบโต การพัฒนาการของบุตรของท่าน โดยร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับโรงเรียนที่บุตรของท่านเข้าเรียน

รู้จักโรงเรียนมาแตร์
• เป็นโรงเรียนเอกชนคาทอลิกของคณะอุร์สุลิน ซึ่งเป็นคณะนักบวชสตรี มีปวัติศาสตร์การให้ศึกษาอบรมสำหรับเด็ก และสตรีมานานกว่า 400 ปี กว่า 20 ประเทศในปัจจุบัน
• โรงเรียนก่อนตั้งเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2471
• จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ถึงมัธยมศึกษาตอนปลายสามัญ ปัจจุบันรับนักเรียนหญิงล้วน
มีปรัชญาการศึกษาว่า อบรมเสริมคนให้ครบ ประสบธรรมอันสูงส่ง
ปัญญาแตกฉานมั่นคง เสริมส่งเป็นคนจนสมบูรณ์
• มุ่งการศีกษาอบรมที่มีคุณภาพแก่นักเรียน เพื่อส่งเสริมความเป็นผู้นำทีเพียบพร้อมด้วยจริยธรรม คุณธรรม และวิชาความรู้ ปลูกฝังให้การรับใช้สังคมเป็นคติพจน์ของนักเรียน ให้ความสำคัญกับภาษอังกฤษ แต่ไม่เป็นโรงเรียนนานาชาติหรือ 2 ภาษา (bilingual/English Program) ผลการสอบ O-NET ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นจบปีการศึกษาที่ 2548 คะแนนเฉลี่ยเป็นที่ 5 ของประเทศ และกลุ่มสาระภาษาอังกฤษของ โรงเรียนเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ
• จำนวนนักเรียนทั้งโรงเรียนตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยม 6 ควบคุมให้ไม่เกิน 2,000 คน แต่ละห้องเรียนมีจำนวนนักเรียน 30-40 คน
• ในระดับอนุบาล 3 มีนักเรียน 120 ห้องเรียนละ 30 คน ครู 2 คนต่อห้อง

รายละเอียดเพิ่มเติม 

http://www.geocities.com/mdclass58/   

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2009-09-17 00:17:14 IP : 124.120.107.185


ความคิดเห็นที่ 13 (1984977)
ข้อสอบผู้ปกครอง โรงเรียนมาแตร์ เมื่อ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2546
1. ในการแสวงหาโรงเรียนสำหรับบุตรของท่าน ผู้ปกครองให้ความสำคัญกับคุณลักษณะเช่นใดของโรงเรียนที่มองว่าสำคัญที่สุด 3 ประการที่ท่านต้องการจากโรงเรียน
1.1 ใกล้โรงเรียน และสภาพแวดล้อมดี เพื่อให้การเดินทางมาเรียนได้สะดวก ลดความเครียดจากการเร่งรีบ ร่างกายและจิตใจจะได้พร้อมเรียนรู้ในแต่ละวัน และมีความสุขในการเรียนรู้
1.2 มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ
1.3 เป็นโรงเรียนหญิงล้วน
2. เท่าที่ท่านได้รู้จักโรงเรียน ท่านคาดหวังโรงเรียนมาแตร์ให้อะไรกับบุตรของท่านได้
3. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับโรงเรียนหญิงล้วน
4. เอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ท่านต้องการให้บุตรของท่านมี คืออะไรบ้าง
5. ศาสนามีความสำคัญในครอบครัวของท่านเพียงไร
6. เพื่อสร้างความเป็นผู้เรียนที่มีความสุข รักการเรียนรู้ แสวงหาความรู้เป็น มีทักษะในการเรียนรู้ ท่านคิดว่าผู้ปกครองมีบทบาทอย่างไรบ้าง ผู้ปกครองต้องเป็นเพื่อนเล่น คู่คิด คู่คุยของลูก เป็นเสมือนเพื่อนในบางเวลา ติดตามการสอนของโรงเรียนอย่างใกล้ชิด ....
7. ท่านจะสนับสนุนอุดมการณ์ของโรงเรียนในการหล่อหลวมนักเรียนให้เป็นสตรีที่มีคุณภาพ รับใช้สังคมด้วยจิตใจที่เมตตา และมุ่งสู่ความยุติธรรม และสันติภาพอย่างไรบ้าง
8. ท่านเริ่มต้นฝึกให้นักเรียนมีวินัยในตนเอง รับผิดชอบ กล้าหาญ และซื่อสัตย์แล้วหรือยัง ผู้ปกครองฝึกลูกในเรื่องเหล่านี้อย่างไรบ้าง

ข้อสอบผู้ปกครอง โรงเรียนมาแตร์ เมื่อ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2547
เวลา 1 ชั่วโมง
ตอนที่ 1 การอบรมเลี้ยงดูบุตร
1.1 ท่านให้เวลากับลูกได้มากน้อยเพียงไร และใช้เวลากับลูกอย่างไรบ้าง กรุณายกตัวอย่าง
1.2 ท่านแสดงให้ลูกรู้ว่ารัก ด้วยการให้วัตถุสิ่งของมากเกินไปหรือไม่ ในการประเมินของตัวเอง
1.3 ท่านเริ่มสอนให้ลูกมีทักษะในการช่วยตนเองบ้างแล้วหรือไม่อย่างไร
ตอนที่ 2 อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม
2.1ท่านพร้อมที่จะให้ลูกเคารพในกติกาสังคม เป็นต้น การรู้จักรอตามคิว การทิ้งของลงในขยะ การใช้ห้องน้ำให้สะอาด ฯลฯ หรือไม่อย่างไร
2.2 ท่านสอนให้ลูกเคารพผู้อื่นด้วยวาจาสุภาพโดยไม่แบ่งชั้นวรรณะหรือไม่
2.3 ท่านเริ่มสอนให้ลูกคิดถึงผู้อื่น รู้จักเกรงใจ มีมรรยาท อย่างไร
ตอนที่ 3 สมาชิกที่ดีของโรงเรียน
3.1 ท่านปลูกฝังให้ลูกให้ความเคารพครูอาจารย์หรือไม่อย่างไร
3.2 ท่านสอนลูกหรือไม่ว่า การปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นหน้าที่ซึ่งควรปฏิบัติเหมือนกันทุกคน โดยไม่มีผู้ใดได้สิทธิพิเศษ
3.3 ท่านสอนลูกอย่างไร และจะมีแนวทางอย่างไรในการสอนลูกในวัยต้องไปกับ “เพื่อน”
ตอนที่ 4 เหตุผลที่เลือกโรงเรียนมาแตร์
กรุณาแสดงเหตุผลของท่านที่เลือกสมัครให้ลูกเข้าโรงเรียนมาแตร์

1.ท่านเคยเล่านิทานก่อนนอนหรือไม่
2.ท่านเคยอธิบายคำว่าสิทธิพิเศษกับบุตรของท่านหรือไม่
3.ท่านเคยสอนบุตรเกี่ยวกับการเข้าแถวรอคอยหรือไม่
4.ท่านเคยสอนให้ลูกรู้จักการขอโทษและขอบคุณอย่างไร
5.เหตุผลที่ท่านพาลูกมาสอบที่รร.นี้
6.ท่านเคยสอนการอ่อนน้อมถ่อมตนกับบุตรของท่านหรือไม่
7.ท่านเสอนวิธีการเข้าห้องน้ำแก่บุตรของท่านหรือไม่

ท่านสอนให้ลูกรู้จักความเคารพและเกรงใจผู้อื่นอย่างไร
ท่านให้ลูกสวดมนต์ภาวนาก่อนนอนหรือไม่
ท่านสอนให้ลูกเชื่อฟังครูอย่างไร
ทำไมถึงเลือกโรงเรียนนี้
ถ้าท่านดูแลลูกด้วยตนเองบ้าง สอนให้ลูกมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎของสังคม เคารพและเกรงใจผู้อื่นด้วยความหวังที่จะให้ลูกเป็นคนดีของสังคม
 
ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2009-09-17 00:20:23 IP : 124.120.107.185


ความคิดเห็นที่ 14 (1991221)

จากคุณแม่มือใหม่

อยากทราบว่าที่โรงเรียนอัสสัม (ศรีราชา)ทดสอบเด็กที่จะสมัครเข้าเรียนชั้นอนุบาลอย่างไรค่ะ ขอรบกวนหน่อยค่ะ เพราะเพิ่งจะมีลูกชายคนแรกเลยไม่ค่อยทราบเท่าที่ควร    ขอขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น แม่มือใหม่ วันที่ตอบ 2009-10-04 14:21:13 IP : 117.47.152.213


ความคิดเห็นที่ 15 (1991222)

จากคุณแม่มือใหม่

อยากทราบแนวทางที่จะทำให้ลูกได้เข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 อัสสัม(ศรีราชา) นะค่ะว่าควรจะทำอย่งไร และต้องเตรียมตัวให้ลูกชายและตัวคุณแม่เองอย่างไรถึงจะได้ ขอขอบคุณค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น คุณแม่มือใหม่ วันที่ตอบ 2009-10-04 14:27:51 IP : 117.47.152.213


ความคิดเห็นที่ 16 (1992141)

สุดยอดเลยค่ะเวปนี้

ขอบคุณทุกความเห็นเลยนะคะ

ได้ความรู้จริงๆค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

ดิฉันอยากให้ลุกสาวลองไปสมัครโรงเรียนมาแตร์เดอีค่ะ

เพราะคุณพ่อทำงานที่การไฟฟ้านครหลว

ตรงข้ามกับโรงเรียนพอดีเลยค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น แมวเหมียว วันที่ตอบ 2009-10-07 00:27:57 IP : 124.122.152.180


ความคิดเห็นที่ 17 (1996079)

ขอความกรุณาด้วยค่ะปวดหัวมากลูกไม่ยอมสอบ

ผู้แสดงความคิดเห็น คุณแม่มือใหม่ (www-dot-jolachow-at-hotmail-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2009-10-17 12:59:58 IP : 117.47.152.213


ความคิดเห็นที่ 18 (1996879)
ข้อสอบผู้ปกครองมาแตร์เดอี ..... 2550

วันสอบควรไปทั้งพ่อ และ แม่ เพราะโรงเรียนมี ความคิดว่า การเรียนของเด็ก ผู้ปกครองควรต้อง
ช่วยร่วมกันกับทาง โรงเรียน ด้วย ไม่ควรเอา ญาติไปสอบแทน เพราะถ้าเข้าไปเรียนแล้ว
จะมี พ่อ แม่ อาสา ก็คือ ผู้ปกครองในห้องนั่นแหละ มาช่วยสอนตอน เที่ยง ผลัดเปลี่ยนกันไป
ใครทำงานอะไร ถนัดแนวใหน ก็ไป คุย ไปสอน ลูกตัวเองและ เพื่อน ๆของลูกด้วย นี่แหละทำไห้
พ่อ แม่ ทั้งห้องรู้จักกัน จนรู้จักกันทั้งชั้น ล่ะครับ จะรวยล้นฟ้า อำนาจเต็มเมือง หรือ จน ๆ อย่างผม
ก็ไม่มีความแตกต่างล่ะครับ กลายเป็น เพื่อนกันไปเลย แปลกดี...
อย่าทำเกิน 1 ชั่วโมงเด็ดขาด เพราะถ้าเกิน แสดงถึงความไม่รับผิดชอบ เรื่องเวลา พ่อแม่ ยังขนาดนั้น
ลูกจะขนาดใหน เขากาหัวข้อสอบ ทิ้งเลยน่ะครับ อันนี้ผมใด้ยินจาก ครู เองเลย..
ข้อสอบ แนวว่า ทำไมคุณถึงเลือกมาเรียนที่นี่
มารยามที่ดีงาม ของลูกคุณ ควรจะเริ่มต้นสั่งสอนจากอะไร
การให้ มีอิทธิพลสำหรับชีวิตครอบครัว คุณอย่างไร
มีวิธี เสริม ความรู้แก่ลูกคุณอย่างไรบ้าง
ถ้าลูกคุณ ทำผิด คุณจะยินยอมให้ทำโทษ รึไม่
สิ่งที่คิดว่าจะได้จากโรงเรียน แนวพวกนี้ล่ะครับ ตอบแบบจริงใจน่ะ ที่ทำได้จริง ๆ
และผมว่า สำคัญ คือควรพา เด็กไปทดสอบ สนามอื่น ก่อน เช่น เซนต์ฟรังค์ ที่สอบ อ2 ก่อน ...
เพราะมันจะทำไห้ เด็กไม่ตื่น กับ สนามสอบที่ มาแตร์.... ถ้า ลูกคุณร้องไห้ เวลาเข้าสอบ ละก็
ยากมากๆเลย ล่ะครับ...

ความพร้อมครับ ไม่เกี่ยวกับ เงิน มันอยู่ที่ความพร้อม จริง ๆ ......

เนื่องจากเป็นศิษย์เก่าทั้งตระ...ล ขอแสดงความเห็นนะคะ คิดว่าโรงเรียนไม่ได้ทั้งกระจายอาชีพ และดูโหงวเฮ้งค่ะ ขอโทษนะคะ ไม่ทราบว่าทำไมโรงเรียนถึงต้องทำแบบนั้นคะ

เท่าที่เห็น ผู้ปกครองก็มาจากทุกสาขาอาชีพอยู่แล้วค่ะ ส่วนเรื่องดูโหงวเฮ้ง เป็นเรื่องตลกที่สุดเท่าที่เคยได้ยินมาเลยค่ะ ถ้าโรงเรียนทำอย่างนั้นจริงคงไม่มีใครยอมให้ลูกไปเรียนหรอกค่ะ ไม่ใช่โรงเรียนซินแสสักหน่อย คงพูดกันเล่นๆใช่ไหมคะ แหม เราก็ไม่ควรถือเป็นจริงเป็นจังเลย ต้องกราบขอโทษด้วยจริงๆเลยค่ะ

คิดว่าโรงเรียนคงจะดูทัศนคติ ของเด็ก และคุณพ่อคุณแม่ ว่าเป็นไปในทางเดียวกับโรงเรียนหรือไม่มากกว่าค่ะ โดยเฉพาะ คุณพ่อ คุณแม่ ถ้ามีทัศนคติ หรือมีแนวทางการเลี้ยงลูก ที่แตกต่างไปจากโรงเรียนมากๆ อาจเป็นผลเสีย เพราะการที่เด็กต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมและการเลี้ยงดูที่ขัดแย้งกันตลอดเวลา อาจทำให้เด็กสับสน หรือ อาจมีปัญหาด้านอื่นๆตามมา และในที่สุดโรงเรียนก็อาจถือว่าโรงเรียนล้มเหลวไม่ประสบความสำเร็จในการอบรมสั่งสอนให้เด็กคนนั้น เปลี่ยนทัศนคติ มีแนวทางการใช้ชีวิตตามแนวทางของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนเชื่อว่าเป็นแนวทางที่จะช่วยผลิตทรัพยากรที่มีคุณค่าให้กับสังคมค่ะ


ข้อสอบผู้ปกครอง
เข้า อนุบาล 3 รร.มาแตร์เดอีวิทยาลัย ปี 2551

ข้อ 1.ท่านคาดหวังให้ลูกของท่านเรียนรู้อะไรบ้างในการเข้ามาศึกษาที่โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
อธิบายแยกเป็นหัวข้อ (เว้นที่ให้ตอบประมาณ15 บรรทัด)

ข้อ 2. ความมีระเบียบวินัย ความเสียสละ การเคารพกฏ ท่านสอนสิ่งเหล่านี้ให้บุตรหรือไม่ และท่านฝึกบุตรอย่างไร
-ช่วงระหว่างวันจันทร์ถึงศุกร์ (เว้นให้ตอบ 3 บรรทัด)
- ช่วงวันหยุด
- บทบาทของผู้ปกครองในการอบรมสั่งสอน

ข้อ 3 ท่านให้ความหมายของ “ครู” แก่ลูกอย่างไร และท่านสอนลูกให้มีทัศนคติและปฏิบัติอย่างไรกับผู้เป็นครูของลูก

ข้อ 4 ทางโรงเรียนมองว่า การมีความเคารพต่อผู้อื่น กิริยามารยาทแบบไทยที่เหมาะสม ความตรงต่อเวลาและรับผิดชอบในหน้าที่ มีความสำคัญอย่างยิ่ง ท่านเห็นด้วยหรือไม่ และมีคุณธรรม รวมทั้งค่านิยมอะไรอีกบ้าง ที่พึงปลูกฝังตั้งแต่วัยอนุบาลและประถมศึกษา

ข้อ 5 ชื่อเสียงของโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เป็นอย่างไรในสังคมที่ท่านมีส่วนร่วมอยู่ (ข้อนี้ถามเพื่อโรงเรียน ในการพัฒนาบทบาท ความเป็นโรงเรียนที่ดีของสังคม)

ข้อ 6 คนทั่วไปรวมทั้งตัวท่านเชื่อหรือไม่ว่าโรงเรียนนี้ ไม่เรียกเก็บหรือรับเงินเป็นเงื่อนไข เพื่อให้นักเรียนเข้าเรียน
รักษาเวลา อย่าทำช้ากว่า 1 ชม. เตรียมปากกา ยางลบให้พร้อม เข้าไปได้ทั้งพ่อ-แม่ เน้นคำตอบกระชับ ยึดถือตามแบบ รร . เป็นหลัก อย่าใส่ตัวเลข อย่าดูถูก รร. ขอให้โชคดีทุกคนค่ะ

ข้อสอบเด็กเป็นเชาว์ ประมาณ 30 ข้อ 9 หน้า เน้นเชาว์ เน้นเด็กพร้อม เน้นเด็กไม่ร้องไห้ ทดสอบทำเชาว์เยอะ ๆ
ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2009-10-19 21:04:22 IP : 124.120.110.136


ความคิดเห็นที่ 19 (1998834)

Admin ที่นี่สุดยอดเลยค่ะ

ได้ความรู้และความพร้อม

ก่อนที่ลูกและผู้ปกครองจะลงสนามสอบจริงๆ

ขอขอบคุณ Admin มากๆค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น แมวเหมียว วันที่ตอบ 2009-10-26 13:30:20 IP : 124.120.182.148


ความคิดเห็นที่ 20 (2010711)
อยากทราบว่าโรงเรียนราชินียื่นใบสมัครที่ไหนค่ะ..ตึกไหน
ผู้แสดงความคิดเห็น ann (ann_clarinet-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-11-27 11:18:52 IP : 125.24.46.117


ความคิดเห็นที่ 21 (2010713)

ราชินีแถวปากคลองตลาดนะคะ..และสาธิตละอออุทิศกำหนดสอบเมื่อไหร่

ผู้แสดงความคิดเห็น ann วันที่ตอบ 2009-11-27 11:21:27 IP : 125.24.46.117


ความคิดเห็นที่ 22 (2010716)

ช่วยตอบด้วยนะคะ..ในเรื่องต่อไปนี้..จำนวนนักเรียนต่อห้อง...จำนวนนักเรียนทั้งโรงเรียน...เงินบริจาค...และเปอร์เซ็นสอบเข้ามหาวิทยาลัยค่ะของโรงเรียนดังนี้

1.กรุงเทพคริสเตียน

2.อัสสัมชัญกรุงเทพ

3.เซนต์คาเบรียล

4.อัสสัมชัญธนบุรี

5.สาธิตเกษตร

6.สาธิตจุฬา

7.สาธิตละอออุทิศ

8.สาธิตสวนสุนันทา

9.เซนโยเซฟคอนแวน

10.อัสสัมชัญคอนแวนท์

11.เซนฟรัง(สามเสน)

12.ซางตาครู้สคอนแวน

13.ราชินี

14.เขมะสิริอนุสสรณ์

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ann วันที่ตอบ 2009-11-27 11:28:23 IP : 125.24.46.117


ความคิดเห็นที่ 23 (2070721)
อยากทราบว่าโรงเรียนราชินี ขายใบสมัครเมื่อไร
ผู้แสดงความคิดเห็น คุณแม่น้องมาดี (wanpen-25939-at-!hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-06-03 12:18:49 IP : 125.24.90.89


ความคิดเห็นที่ 24 (2074704)

พอดีอยากให้น้องเรียน โรงเรียนราชินี แถวปากคลอง แต่ยังไม่ทราบว่าทางโรงเรียนกำหนด วัน เดือน ปี เกิด ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ค่ะ

เพราะกลัวว่าลูกจะไม่ได้เกณฑ์ ที่ทางโรงเรียนกำหนดค่ะ รบกวนตอบคำถามด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น แม่น้องแอ๊นท์ วันที่ตอบ 2010-06-15 11:31:50 IP : 125.27.116.201


ความคิดเห็นที่ 25 (2075580)

เยี่ยมมากค่ะ เวปนี้ ขอบคุณจริงๆค่ะ

 

ขอถามคุณ ADMIN หรือผู้ปกครองท่านอื่นๆที่พอมีข้อมูลค่ะ ลูกจะสอบเข้าป.1 ปีนี้ค่ะ ดูไว้แค่ 2 โรงเรียนคือ อันดับ1 เซนต์คาเบรียล อันดับ 2 เซนต์ดอมินิค คือถ้าไม่ได้เซนต์คาเบรียล ก็จะไปเซนต์ดอมินิคเลยค่ะ ส่วนตัวชอบทั้ง 2 โรงเรียน ชอบเท่าๆกันค่ะ (รักพี่เสียดายน้อง)แต่ก็มีข้อจำกัดในการใส่เงินบริจาคค่ะ

1.อยากขอทราบการสอบ เข้าโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ว่าสอบอะไรบ้างค่ะ เงินบริจาคต่ำสุดที่จะได้น่าจะเท่าไหร่ค่ะ ลูกไม่ได้เป็นคริสค่ะ แต่เรียนโรงเรียนแนววิชาการที่ส่งเด็กเข้า โรงเรียนนี้อยู่แล้ว อยู่แถวๆนั้นค่ะ

2. อยากขอทราบการสอบเข้าโรงเรียนเซนต์ดอมินิคคะ สอบอะไรบ้างค่ะ เช่น ภาษาไทยสอบอะไร สัมภาษณ์อะไรบ้าง ภาษาอังกฤษสอบอะไรบ้างค่ะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น คุณแม่เตรียมลูกสอบป.1 วันที่ตอบ 2010-06-17 13:26:21 IP : 61.47.18.239


ความคิดเห็นที่ 26 (2080580)
อยากปรึกษาท่านผุ้รุ้ทั้งหลายครับ ลุกสาวผมเกิดวันที่ 29 มิถุนายน 2549 ปัจจุบันศึกษาอยุ่ อนุบาลเด่นหล้า ชั้นอนุบาล2 ผมอยากให้ลูกสาวได้เข้าเรียนที่โรงเรียน ราชินี เป็นอย่างยิ่งครับ/เนื่องจากผมเป็นผู้ชายอาจจะแคบในเรื่องเหล่านี้อยู่มากครับ จึงอยากเรียนปรึกษา ท่านผู้รู้ทุกท่าน โปรดชี้แนะด้วยนะครับ/ขอบคุณมากๆๆครับ  mailto:avatitan@hotm,ail.com
ผู้แสดงความคิดเห็น กิตติพงษ์ (avatitan-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-06-30 13:55:24 IP : 58.9.250.125


ความคิดเห็นที่ 27 (2080718)
ขอแชร์ข้อมูลการสอบเข้าโรงเรียนเซนต์ดอมินิคคะ  เป็นคุณแม่เพิ่งให้ลูกชายเข้าป.1 ปีการศึกษา2553 รรนี้ไม่มีแป๊เจี๊ยค่ะ หลังประประกาศผลตอนจ่ายค่ะเทอมจะมีค่าประชุมผู้ปกครอง1 หมื่นบาททุกคนค่ะ ลูกเรียนแล้วมีความสูขดี การเตรียมตัวสอบอ่าน ออกเขียนได้ภาษาอังกฤษมีให้สกดคำค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น แม่จั๊กจี๋ (saramuay-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-06-30 18:06:24 IP : 203.144.130.176


ความคิดเห็นที่ 28 (2082028)

รบกวนผู้มีประสบการณ์ทุกท่านค่ะ อยากให้ลูกเปลี่ยนโรงเรียน

กำลังตัดสินใจระหว่างโรงเรียนราชินี แถวปากคลองตลาด กับ ซางตาครู้สคอนแวนต์

มีข้อแตกต่างอย่างไรบ้างค่ะ รบกวนตอบมาที่เมล์ก้อได้ค่ะ

misspaoch@yahoo.com

ผู้แสดงความคิดเห็น pao (misspaoch-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-07-04 20:15:29 IP : 118.173.90.68


ความคิดเห็นที่ 29 (2095009)
ราชินีปากคลองดี
ผู้แสดงความคิดเห็น หว่าหวา วันที่ตอบ 2010-08-11 23:49:44 IP : 119.31.126.69


ความคิดเห็นที่ 30 (2099790)

ขอขอบคุณที่สุดเลยค่ะ

ตามที่คุณกล่าวถึงรร มาแตร์ฯ มานี้ ดิฉันในฐานะของแม่คนหนึ่ง รู้สึกเหมือนได้แผนที่ ที่มีค่ามากสำหรับการนำทางให้ลูกสาวเล็กอีกคน

ลูกชายคนโตอยู่ ส.มศว.ค่ะ  เป็นเด็กดี ดิฉันเลี้ยงลูกแบบฝึกจิตใต้สำนึกที่ดีแต่เล็กๆค่ะ

ไม่น่าเชื่อว่า การคัดเลือกเด็กเข้าเรียนของ รร.มาแตร์ฯจะบูรณาการได้ถึงขนาดนี้ คือไม่อยากจะเชื่อ ว่าจะมี รร.ชื่อดังที่ใช้ระบบแบบแผนอย่างนี้

พอดิฉันได้ข้อมูลแล้ว รู้สึกว่า รร.มาแตร์อยู่ใกล้ๆบ้านนี่เอง

ขอบคุณสำหรับข้อมูลทุกๆเรื่องนะคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ศวิตา (sawita-at-msn-dot-com)วันที่ตอบ 2010-08-25 16:10:19 IP : 58.11.57.212


ความคิดเห็นที่ 31 (2103507)

ไม่แน่ใจว่าโรงเรียนเซ็นคาร์เบรียลเริ่มประกาศผลสอบแล้วหรือยังค่ะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Book วันที่ตอบ 2010-09-02 20:56:28 IP : 58.9.74.242


ความคิดเห็นที่ 32 (2103539)
ดิฉันอยู่หนองแขมแต่อยากให้ลูกเรียนที่อัสสัมฯคอนแวนต์ที่สีลมค่ะแต่ปัญหาคือการเดินทางไม่ทราบว่าที่โรงเรียนมีรถรับส่งที่วิ่งมาถึงหนองแขมมั้ยคะ
ผู้แสดงความคิดเห็น รินทร์ณัฐ (kl_tape-at-yahoo-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2010-09-02 22:41:52 IP : 1.47.131.100


ความคิดเห็นที่ 33 (2118702)
แล้วทีี่มาแตร์มีรถรับส่งมั๊ยคะ
ผู้แสดงความคิดเห็น แม่ลูก 2 วันที่ตอบ 2010-10-13 14:23:25 IP : 13.192.6.254, 2


ความคิดเห็นที่ 34 (2123489)

ไม่ทราบว่า อ.3 ค่าเทอม เท่าไรค่ะ

อยากให้ลูกสาวเรียนมาแตร์มาค่ะ เพราะทำงานอยู่เพลินจิต

ผู้แสดงความคิดเห็น แม่ที่อยากให้สิ่งดีๆ แก่ลูก วันที่ตอบ 2010-10-29 12:01:28 IP : 182.52.74.188


ความคิดเห็นที่ 35 (2126807)
มาแตร์ค่าเทอมๆแรกประมาณ5หมื่นกว่าๆรวมเสื้อผ้าค่ะ เทอม 2 ประมาณ 27,000 ค่ะ ระหว่างเรียนมีกิจกรรมที่บริจาดบ้างแล้วแต่ผู้ปกครองแต่ละคนจะบริจาด รร.ไม่บังคับ แต่รร.จะดูแลลูกเราดีมากๆซึ่งหายากมากกับที่อื่น (ตอนแรกไม่เชื่อ แต่ตอนนี้ประทับใจมากๆ) และเป็น รร.ที่ไม่มีการเรียนพิเศษเกี่ยวกับการสอนการบ้าน การบ้านเป็นหน้าที่ของผู้ปกครอง คือ รร.เน้นการสอนที่ผู้ปกครองต้องมีส่วนร่วมกันค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น ดา วันที่ตอบ 2010-11-09 17:57:09 IP : 58.9.82.49


ความคิดเห็นที่ 36 (2135697)
อยากให้ลูกสาวเข้าที่ รร.มาแตร์เหมือนกันค่ะไม่ทราบว่าจะเข้ายากมั๊ย และที่สำคัญลูกเกิด สิงหาคม 2550 ถ้านับตามเกณฑ์อายุลูกก็จะเข้าสอบได้ในปีการศึกษา 2555 เรียนถามผู้รู้ช่วยตอบด้วยค่ะว่าถูกต้องมั๊ย
ผู้แสดงความคิดเห็น ซัง วันที่ตอบ 2010-12-10 11:00:51 IP : 110.164.173.28


ความคิดเห็นที่ 37 (2135770)

รร. มาแตร์จะเปิดสอบประถม 1 เมื่อไหร่ค่ะ  ลูกเกิด 23 มิถุนายน 2548 ค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น minnie วันที่ตอบ 2010-12-10 14:00:07 IP : 110.49.193.50


ความคิดเห็นที่ 38 (2136157)

อยากให้ลูกชายได้เรียนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนค่ะ  เค้าเกิดวันที่ 25 มีนาคม  2549  ปีหน้าก็สอบเข้าได้แล้วใช่ไหมคะ  โดยปกติแล้วโรงเรียนจะเริ่มเปิดรับสมัครประมาณเดือน กรกฎาคมใช่ไหมคะ  กลัวตกข่าวจังเลยค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น แม่ลี่ (baihmon-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-12-12 14:05:59 IP : 58.8.38.2


ความคิดเห็นที่ 39 (2149901)

ใครรู้ช่วยตอบหน่อย  ระหว่างอัสสัมชัญคอนแวนต์ (สีลม) กับเซนโยคอนแวนต์ ที่ไหน ok กว่ากัน

คือเราเน้นเรื่องวิชาการ สังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อนฝูง ค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสมไม่ถูกหรือแพงจนเกินไปค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น aj (aoh_junn-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-02-01 14:42:32 IP : 183.89.71.182[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.