ReadyPlanet.com


เกณฑ์การสอบ และ แนวข้อสอบ มาแตร์เดอี


 

พบกันทุกวันเสาร์ 

www.wattanasatit.com

 

 

แนะนำตัว เกณฑ์การรับสมัคร การเตรียมตัวสอบ หลักสูตรครูจอย ปฏิทินการเรียนประจำปี ลานประลอง 

 

 

 สอบถามคอร์สติวมาแตร์ ติดต่อโทร. 086-575-8882 ,02-7464991

 

 

 

โรงเรียนมาแตร์เดอี

1.เกณฑ์อายุของผู้สมัคร
เป็นที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2556 ถึง 31 สิงหาคม 2557 (ไม่มีการผ่อนผันสำหรับวันเกิดก่อนหรือหลังนี้

2.วันที่กำหนด
การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับอนุบาล 3
กันยายน เผยแพร่ระเบียบการรับสมัคร
28 ตุลาคม รับสมัคร สามารถดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร และใบสมัครอนุบาลได้ที่นี่


3.เอกสารประกอบในการยื่นใบสมัคร
1. สูติบัตรตัวจริงของหนักเรียนผู้สมัคร เพื่อการตรวจสอบและสำเนาเพื่อส่งมอบพร้อมใบสมัคร 1 ชุด โดยบิดาหรือมารดาของนักเรียนลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
2. ทะเบียนบ้านตัวจริงของนักเรียนผู้สมัคร และสำเนาทุกหน้าที่มีข้อมูล 1 ชุด ลงยามรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า
3. รูปถ่ายขนาด 1-2 นิ้ว ของนักเรียน 2 ใบ เขียนชื่อนักเรียนตัวบรรจงกำกับด้านหลังรูป
4. กรณีที่เป็นคาทอลิก ใบรับรอบศีลล้างบาปตัวจริง และสำเนา 1 ชุด
หมายเหตุ ผู้ปกครองนักเรียนพึงเตรียมเอกสารมาให้พร้อมในวันรับสมัคร ไม่ส่งเอกสารภายหลัง

4.ใบสมัคร
ใบสมัครเข้าเรียนอนุบาล 3 แบ่งเป็น 2 ตอน
ตอนที่ 1 แบบกรอกข้อมูลประวัติ 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นผู้ปกครอง นอกจากนี้จะมีซองจดหมายที่ขอให้ผู้ปกครองจ่าหน้าซอง เพื่อการส่งผลการตัดสินใจคัดเลือกทางไปรษณีย์ ใบสมัครตอนที่ 2 นี้เป็นส่วนที่ซึ่งผู้ปกครองเท่านั้น เป็นผู้มากรอก ที่โรงเรียนนัดทดสอบตามเวลาที่กำหนด
ในสมัครตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถาม มิใช่ข้อสอทดสอบ ท่าผู้ปกครองนำใบสมัครตอนที่ 1 มาเพื่อส่งพร้อมกับตอนที่ 2
เมื่อตอบคำถาม แสดงทัศนะของท่านในใบสมัครตอนที่2 เสร็จโดยไม่ต้องอาศัยผู้อื่นช่วยในการเตรียมตัวเพื่อการตอบคำถามต่างๆ การตอบแบบสอบถามนี้ใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง

4.1.จำหน่ายใบสมัคร
ผู้ปกครองดาวน์โหลดใบสมัครทางเวบไซต์ของโรงเรียน
และกรอกใบสมัครพร้อมยื่นส่งทั้งตอนที่ 1 และ 2 พร้อมเอกสารประกอบครบถ้วนในวันยื่นใบสมัคร โดยซื้อใบสมัครสอบตอนที่ 1 เวลา 09.30-10.30 น. และเข้าห้องเพื่อกรอกข้อมูลตอนที่ 2 ตามคิวที่ได้รับ


4.2การยื่นใบสมัคร
บิดาและ/หรือมารดานักเรียนผู้สมัคร เป็นผู้มากรอกใบสมัครตอนที่ 2 และยื่นใบสมัครทั้งชุดด้วยตนเอง ตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนด ไม่รับใบสมัครนอกเหนือจากเวลาตามนี้แม้จะซื้อใบสมัครตอนที่ 1 ไปแล้ว ขอย้ำว่าเฉพาะบิดาหรือมารดาเท่านั้นที่กรอกและ ยื่นใบสมัคร กรุณาอย่านำผู้อื่นหรือบุตรหลานมาด้วย ไม่สามารถอนุญาตให้บุคคลอื่นหรือเด็กๆ เข้าสถานที่กรอกใบสมัครรวมทั้งไม่นำอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปในห้องกรอกใบสมัครเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

5.สถานที่รับสมัคร กระทำ 2 จุดดังนี้
1. ทุกท่านที่มีใบสมัครตอนที่ 1 แล้ว นำไปสมัครตอนที่ 1 พร้อมเอกสารประกอบมาแสดงใน  ตามวันและเวลาที่กำหนดที่ อาคารหอประชุมเพื่อเข้ากรอกใบสมัครตอนที่ 2


6.การประเมินความพร้อมของนักเรียน
เมื่อยื่นใบสมัคร ผู้ปกครองจะได้รับบัตรสำหรับนักเรียน เพื่อนำนักเรียนมารับการประเมินความพร้อมตามพัฒนาการ การทดสอบนี้ไม่มีการสอบเขียนอ่านหนังสือ หรือคิดคำนวณตัวเลข และไม่ต้องนำเครื่องเขียนใดๆ มา กำหนดวันนำนักเรียนมาทดสอบความพร้อมคือวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ตามเวลาที่ระบุไว้ในบัตร กรุณานำนักเรียนมาที่อาคารเรียนประถมศึกษาก่อนเวลาที่ระบุประมาณ 15 นาที

7.การประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนมาแตร์เดอี
โรงเรียนจะแจ้งผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนเข้าเรียนทางไปรษณีย์เท่านั้น ภายในเดือนธันวาคม

8.นโยบายสำคัญในการรับสมัครนักเรียนมาแตร์เดอี
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ไม่เรียนเก็บหรือยอมรับเงินบริจาค รวมทั้งของขวัญใดๆ ทั้งสิ้นในการสมัครนักเรียนเข้าเรียน ทางโรงเรียนไม่ต้องการแม้กระทั้งการเสนอตัวเลขเงินบริจาคผ่านผู้ใดทั้งสิ้น ซึ่งหากมีผู้ใดกระทำเช่นนี้ ย่อมแสดงถึงความไม่เชื่อถือในโรงเรียนอันจะทำให้ไม่สามารถพิจารณาใบสมัครของท่านได้ นอกจากนี้ไม่มีบุคลากรคนใดในโรงเรียนรับสอนเตรียมนักเรียนเข้าเรียน เขียนหนังสือ หรือผลิตสื่อการเตรียมความพร้อมใดๆ เพื่อการทดสอบเข้าเรียน หนังสือเตรียมตัวสอบที่มักจะมาจำหน่ายหน้าโรงเรียนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีแนวข้อสอบของโรงเรียน และโรงเรียนไม่สนับสนุนให้นักเรียนอนุบาลต้องเรียนพิเศษกวดวิชา ทางโรงเรียนขอเชิญชวนให้ผู้ปกครองพิจารณาอย่างจริงจังถึงความสำคัญของกระบวนการเรียนรู้ และศึกษาเล่าเรียนของบุตรระยะยาว และปลูกฝังทัศนคติที่ถูกต้องในการเรียนรู้ตั้งแต่เยาว์วัย การเรียนพิเศษกวดวิชาเตรียมสอบตั้งแต่วัยเริ่มต้นเข้าสู่ระบบการศึกษาสร้างทัศนคติและแนวทางปฎิบัติที่ไม่ถูกต้องต่อกระบวนการเรียนรู้ สร้างปัญหาให้กับการศึกษาในระบบและทำให้พัฒนาการของเด็กไม่ได้เป็นไปอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ ทางโรงเรียนมีข้อสังเกตจาการรับสมัครนักเรียนใบปีก่อนๆ ว่ามีบางท่านจ้างวานให้ผู้อื่นเป็นธุระในการสมัครบุตรเข้าเรียนให้ท่าน ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวคิดของทางโรงเรียน ซึ่งต้องการให้ผู้ปกครองดำเนินการสมัครบุตรเข้าเรียนด้วยตนเอง และเฝ้าเอาใจใส่ติดตารมการเติบโต การพัฒนาการของบุตรของท่าน โดยร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับโรงเรียนที่บุตรของท่านเข้าเรียน

รู้จักโรงเรียนมาแตร์
• เป็นโรงเรียนเอกชนคาทอลิกของคณะอุร์สุลิน ซึ่งเป็นคณะนักบวชสตรี มีปวัติศาสตร์การให้ศึกษาอบรมสำหรับเด็ก และสตรีมานานกว่า 400 ปี กว่า 20 ประเทศในปัจจุบัน
• โรงเรียนก่อนตั้งเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2471
• จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ถึงมัธยมศึกษาตอนปลายสามัญ ปัจจุบันรับนักเรียนหญิงล้วน
มีปรัชญาการศึกษาว่า อบรมเสริมคนให้ครบ ประสบธรรมอันสูงส่ง
ปัญญาแตกฉานมั่นคง เสริมส่งเป็นคนจนสมบูรณ์
• มุ่งการศีกษาอบรมที่มีคุณภาพแก่นักเรียน เพื่อส่งเสริมความเป็นผู้นำทีเพียบพร้อมด้วยจริยธรรม คุณธรรม และวิชาความรู้ ปลูกฝังให้การรับใช้สังคมเป็นคติพจน์ของนักเรียน ให้ความสำคัญกับภาษอังกฤษ แต่ไม่เป็นโรงเรียนนานาชาติหรือ 2 ภาษา (bilingual/English Program) ผลการสอบ O-NET ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นจบปีการศึกษาที่ 2548 คะแนนเฉลี่ยเป็นที่ 5 ของประเทศ และกลุ่มสาระภาษาอังกฤษของ โรงเรียนเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ
• จำนวนนักเรียนทั้งโรงเรียนตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยม 6 ควบคุมให้ไม่เกิน 2,000 คน แต่ละห้องเรียนมีจำนวนนักเรียน 30-40 คน
• ในระดับอนุบาล 3 มีนักเรียน 120 ห้องเรียนละ 30 คน ครู 2 คนต่อห้อง

รายละเอียดเพิ่มเติม 

http://www.materdei.ac.th

อัพเดตข้อมูลโดย  ติวสาธิตครูจอย สนใจติดต่อ 086-575-8882
30 /09/61ผู้ตั้งกระทู้ Admin :: วันที่ลงประกาศ 2010-04-10 12:03:01 IP : 124.122.117.244


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2054074)

อัพเดตข้อมูลโดย  ติวสาธิตครูจอย สนใจติดต่อ 086-575-8882

ข้อสอบผู้ปกครอง โรงเรียนมาแตร์ เมื่อ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2546
1. ในการแสวงหาโรงเรียนสำหรับบุตรของท่าน ผู้ปกครองให้ความสำคัญกับคุณลักษณะเช่นใดของโรงเรียนที่มองว่าสำคัญที่สุด 3 ประการที่ท่านต้องการจากโรงเรียน
1.1 ใกล้โรงเรียน และสภาพแวดล้อมดี เพื่อให้การเดินทางมาเรียนได้สะดวก ลดความเครียดจากการเร่งรีบ ร่างกายและจิตใจจะได้พร้อมเรียนรู้ในแต่ละวัน และมีความสุขในการเรียนรู้
1.2 มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ
1.3 เป็นโรงเรียนหญิงล้วน
2. เท่าที่ท่านได้รู้จักโรงเรียน ท่านคาดหวังโรงเรียนมาแตร์ให้อะไรกับบุตรของท่านได้
3. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับโรงเรียนหญิงล้วน
4. เอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ท่านต้องการให้บุตรของท่านมี คืออะไรบ้าง
5. ศาสนามีความสำคัญในครอบครัวของท่านเพียงไร
6. เพื่อสร้างความเป็นผู้เรียนที่มีความสุข รักการเรียนรู้ แสวงหาความรู้เป็น มีทักษะในการเรียนรู้ ท่านคิดว่าผู้ปกครองมีบทบาทอย่างไรบ้าง ผู้ปกครองต้องเป็นเพื่อนเล่น คู่คิด คู่คุยของลูก เป็นเสมือนเพื่อนในบางเวลา ติดตามการสอนของโรงเรียนอย่างใกล้ชิด ....
7. ท่านจะสนับสนุนอุดมการณ์ของโรงเรียนในการหล่อหลวมนักเรียนให้เป็นสตรีที่มีคุณภาพ รับใช้สังคมด้วยจิตใจที่เมตตา และมุ่งสู่ความยุติธรรม และสันติภาพอย่างไรบ้าง
8. ท่านเริ่มต้นฝึกให้นักเรียนมีวินัยในตนเอง รับผิดชอบ กล้าหาญ และซื่อสัตย์แล้วหรือยัง ผู้ปกครองฝึกลูกในเรื่องเหล่านี้อย่างไรบ้าง

ข้อสอบผู้ปกครอง โรงเรียนมาแตร์ เมื่อ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2547
เวลา 1 ชั่วโมง
ตอนที่ 1 การอบรมเลี้ยงดูบุตร
1.1 ท่านให้เวลากับลูกได้มากน้อยเพียงไร และใช้เวลากับลูกอย่างไรบ้าง กรุณายกตัวอย่าง
1.2 ท่านแสดงให้ลูกรู้ว่ารัก ด้วยการให้วัตถุสิ่งของมากเกินไปหรือไม่ ในการประเมินของตัวเอง
1.3 ท่านเริ่มสอนให้ลูกมีทักษะในการช่วยตนเองบ้างแล้วหรือไม่อย่างไร
ตอนที่ 2 อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม
2.1ท่านพร้อมที่จะให้ลูกเคารพในกติกาสังคม เป็นต้น การรู้จักรอตามคิว การทิ้งของลงในขยะ การใช้ห้องน้ำให้สะอาด ฯลฯ หรือไม่อย่างไร
2.2 ท่านสอนให้ลูกเคารพผู้อื่นด้วยวาจาสุภาพโดยไม่แบ่งชั้นวรรณะหรือไม่
2.3 ท่านเริ่มสอนให้ลูกคิดถึงผู้อื่น รู้จักเกรงใจ มีมรรยาท อย่างไร
ตอนที่ 3 สมาชิกที่ดีของโรงเรียน
3.1 ท่านปลูกฝังให้ลูกให้ความเคารพครูอาจารย์หรือไม่อย่างไร
3.2 ท่านสอนลูกหรือไม่ว่า การปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นหน้าที่ซึ่งควรปฏิบัติเหมือนกันทุกคน โดยไม่มีผู้ใดได้สิทธิพิเศษ
3.3 ท่านสอนลูกอย่างไร และจะมีแนวทางอย่างไรในการสอนลูกในวัยต้องไปกับ “เพื่อน”
ตอนที่ 4 เหตุผลที่เลือกโรงเรียนมาแตร์
กรุณาแสดงเหตุผลของท่านที่เลือกสมัครให้ลูกเข้าโรงเรียนมาแตร์

1.ท่านเคยเล่านิทานก่อนนอนหรือไม่
2.ท่านเคยอธิบายคำว่าสิทธิพิเศษกับบุตรของท่านหรือไม่
3.ท่านเคยสอนบุตรเกี่ยวกับการเข้าแถวรอคอยหรือไม่
4.ท่านเคยสอนให้ลูกรู้จักการขอโทษและขอบคุณอย่างไร
5.เหตุผลที่ท่านพาลูกมาสอบที่รร.นี้
6.ท่านเคยสอนการอ่อนน้อมถ่อมตนกับบุตรของท่านหรือไม่
7.ท่านเสอนวิธีการเข้าห้องน้ำแก่บุตรของท่านหรือไม่

ท่านสอนให้ลูกรู้จักความเคารพและเกรงใจผู้อื่นอย่างไร
ท่านให้ลูกสวดมนต์ภาวนาก่อนนอนหรือไม่
ท่านสอนให้ลูกเชื่อฟังครูอย่างไร
ทำไมถึงเลือกโรงเรียนนี้
ถ้าท่านดูแลลูกด้วยตนเองบ้าง สอนให้ลูกมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎของสังคม เคารพและเกรงใจผู้อื่นด้วยความหวังที่จะให้ลูกเป็นคนดีของสังคม

 
ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2010-04-10 12:03:48 IP : 124.122.117.244


ความคิดเห็นที่ 2 (2054076)

แนะนำการเข้าสอบผู้ปกครอง

วันสอบควรไปทั้งพ่อ และ แม่ เพราะโรงเรียนมี ความคิดว่า การเรียนของเด็ก ผู้ปกครองควรต้อง
ช่วยร่วมกันกับทาง โรงเรียน ด้วย ไม่ควรเอา ญาติไปสอบแทน เพราะถ้าเข้าไปเรียนแล้ว
จะมี พ่อ แม่ อาสา ก็คือ ผู้ปกครองในห้องนั่นแหละ มาช่วยสอนตอน เที่ยง ผลัดเปลี่ยนกันไป
ใครทำงานอะไร ถนัดแนวใหน ก็ไป คุย ไปสอน ลูกตัวเองและ เพื่อน ๆของลูกด้วย นี่แหละทำไห้
พ่อ แม่ ทั้งห้องรู้จักกัน จนรู้จักกันทั้งชั้น ล่ะครับ จะรวยล้นฟ้า อำนาจเต็มเมือง หรือ จน ๆ อย่างผม
ก็ไม่มีความแตกต่างล่ะครับ กลายเป็น เพื่อนกันไปเลย แปลกดี...
อย่าทำเกิน 1 ชั่วโมงเด็ดขาด เพราะถ้าเกิน แสดงถึงความไม่รับผิดชอบ เรื่องเวลา พ่อแม่ ยังขนาดนั้น
ลูกจะขนาดใหน เขากาหัวข้อสอบ ทิ้งเลยน่ะครับ อันนี้ผมใด้ยินจาก ครู เองเลย..
ข้อสอบ แนวว่า ทำไมคุณถึงเลือกมาเรียนที่นี่
มารยามที่ดีงาม ของลูกคุณ ควรจะเริ่มต้นสั่งสอนจากอะไร
การให้ มีอิทธิพลสำหรับชีวิตครอบครัว คุณอย่างไร
มีวิธี เสริม ความรู้แก่ลูกคุณอย่างไรบ้าง
ถ้าลูกคุณ ทำผิด คุณจะยินยอมให้ทำโทษ รึไม่
สิ่งที่คิดว่าจะได้จากโรงเรียน แนวพวกนี้ล่ะครับ ตอบแบบจริงใจน่ะ ที่ทำได้จริง ๆ
และผมว่า สำคัญ คือควรพา เด็กไปทดสอบ สนามอื่น ก่อน เช่น เซนต์ฟรังค์ ที่สอบ อ2 ก่อน ...
เพราะมันจะทำไห้ เด็กไม่ตื่น กับ สนามสอบที่ มาแตร์.... ถ้า ลูกคุณร้องไห้ เวลาเข้าสอบ ละก็
ยากมากๆเลย ล่ะครับ...

ความพร้อมครับ ไม่เกี่ยวกับ เงิน มันอยู่ที่ความพร้อม จริง ๆ ......

เนื่องจากเป็นศิษย์เก่าทั้งตระ...ล ขอแสดงความเห็นนะคะ คิดว่าโรงเรียนไม่ได้ทั้งกระจายอาชีพ และดูโหงวเฮ้งค่ะ ขอโทษนะคะ ไม่ทราบว่าทำไมโรงเรียนถึงต้องทำแบบนั้นคะ

เท่าที่เห็น ผู้ปกครองก็มาจากทุกสาขาอาชีพอยู่แล้วค่ะ ส่วนเรื่องดูโหงวเฮ้ง เป็นเรื่องตลกที่สุดเท่าที่เคยได้ยินมาเลยค่ะ ถ้าโรงเรียนทำอย่างนั้นจริงคงไม่มีใครยอมให้ลูกไปเรียนหรอกค่ะ ไม่ใช่โรงเรียนซินแสสักหน่อย คงพูดกันเล่นๆใช่ไหมคะ แหม เราก็ไม่ควรถือเป็นจริงเป็นจังเลย ต้องกราบขอโทษด้วยจริงๆเลยค่ะ

คิดว่าโรงเรียนคงจะดูทัศนคติ ของเด็ก และคุณพ่อคุณแม่ ว่าเป็นไปในทางเดียวกับโรงเรียนหรือไม่มากกว่าค่ะ โดยเฉพาะ คุณพ่อ คุณแม่ ถ้ามีทัศนคติ หรือมีแนวทางการเลี้ยงลูก ที่แตกต่างไปจากโรงเรียนมากๆ อาจเป็นผลเสีย เพราะการที่เด็กต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมและการเลี้ยงดูที่ขัดแย้งกันตลอดเวลา อาจทำให้เด็กสับสน หรือ อาจมีปัญหาด้านอื่นๆตามมา และในที่สุดโรงเรียนก็อาจถือว่าโรงเรียนล้มเหลวไม่ประสบความสำเร็จในการอบรมสั่งสอนให้เด็กคนนั้น เปลี่ยนทัศนคติ มีแนวทางการใช้ชีวิตตามแนวทางของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนเชื่อว่าเป็นแนวทางที่จะช่วยผลิตทรัพยากรที่มีคุณค่าให้กับสังคมค่ะ


ข้อสอบผู้ปกครอง
เข้า อนุบาล 3 รร.มาแตร์เดอีวิทยาลัย ปี 2551

ข้อ 1.ท่านคาดหวังให้ลูกของท่านเรียนรู้อะไรบ้างในการเข้ามาศึกษาที่โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
อธิบายแยกเป็นหัวข้อ (เว้นที่ให้ตอบประมาณ15 บรรทัด)

ข้อ 2. ความมีระเบียบวินัย ความเสียสละ การเคารพกฏ ท่านสอนสิ่งเหล่านี้ให้บุตรหรือไม่ และท่านฝึกบุตรอย่างไร
-ช่วงระหว่างวันจันทร์ถึงศุกร์ (เว้นให้ตอบ 3 บรรทัด)
- ช่วงวันหยุด
- บทบาทของผู้ปกครองในการอบรมสั่งสอน

ข้อ 3 ท่านให้ความหมายของ “ครู” แก่ลูกอย่างไร และท่านสอนลูกให้มีทัศนคติและปฏิบัติอย่างไรกับผู้เป็นครูของลูก

ข้อ 4 ทางโรงเรียนมองว่า การมีความเคารพต่อผู้อื่น กิริยามารยาทแบบไทยที่เหมาะสม ความตรงต่อเวลาและรับผิดชอบในหน้าที่ มีความสำคัญอย่างยิ่ง ท่านเห็นด้วยหรือไม่ และมีคุณธรรม รวมทั้งค่านิยมอะไรอีกบ้าง ที่พึงปลูกฝังตั้งแต่วัยอนุบาลและประถมศึกษา

ข้อ 5 ชื่อเสียงของโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เป็นอย่างไรในสังคมที่ท่านมีส่วนร่วมอยู่ (ข้อนี้ถามเพื่อโรงเรียน ในการพัฒนาบทบาท ความเป็นโรงเรียนที่ดีของสังคม)

ข้อ 6 คนทั่วไปรวมทั้งตัวท่านเชื่อหรือไม่ว่าโรงเรียนนี้ ไม่เรียกเก็บหรือรับเงินเป็นเงื่อนไข เพื่อให้นักเรียนเข้าเรียน
รักษาเวลา อย่าทำช้ากว่า 1 ชม. เตรียมปากกา ยางลบให้พร้อม เข้าไปได้ทั้งพ่อ-แม่ เน้นคำตอบกระชับ ยึดถือตามแบบ รร . เป็นหลัก อย่าใส่ตัวเลข อย่าดูถูก รร. ขอให้โชคดีทุกคนค่ะ

ข้อสอบเด็กเป็นเชาว์ ประมาณ 30 ข้อ 9 หน้า เน้นเชาว์ เน้นเด็กพร้อม เน้นเด็กไม่ร้องไห้ ทดสอบทำเชาว์เยอะ ๆ

ผู้แสดงความคิดเห็น QQ วันที่ตอบ 2010-04-10 12:05:40 IP : 124.122.117.244


ความคิดเห็นที่ 3 (2056536)

ขอบคุณข้อมูลละเอียดยิบคะ  บังเอิญไปอ่านเจอเพิ่มเติม  มาเพิ่มความละเอียดคะ

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

โรงเรียนมาแตร์จะเปิดขายใบสมัครประมาณเดือนตุลาคม ปลายเดือนค่ะ แต่ต้องลองสอบถามกันดูอีกทีนะคะ จะเปิดขาย 2วัน ตั้งแต่ 0900-1030 น. เท่านั้นค่ะ ให้ใครไปซื้อก็ได้นะคะ

การรับสมัครจะประมาณต้น พฤศจิกายน ซึ่งจะมีกำหนดไว้ที่หน้าซองค่ะ ซึ่งผู้ปกครองจะต้องมายื่นด้วยตัวเอง พร้อมกับมาทำแบบสอบถามของผู้ปกครองค่ะ ไม่แนะนำให้นำเด็กมาด้วยนะคะ เพราะจะไม่อนุญาตให้พาเด็กเข้าไปด้วยค่ะ 

หลังจากนั้นประมาณ 1 อาทิตย์จะทดสอบความพร้อมของเด็กค่ะ ตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ในใบที่เราจะไปยื่นตอนวันที่มาทำแบบสอบถามค่ะ

การประกาศผลจะส่งทางจดหมายเท่านั้นค่ะ (ข้อมูลนี้เป็นของปีที่รับนักเรียนปีการศึกษา 2552 ชั้นอนุบาล3 ค่ะ)

ทีนี้มาถึงคำถามที่มักจะสงสัยกันนะคะ

1.โรงเรียนจะให้สิทธิสำหรับลูกของศิษย์เก่า และ เด็กที่นับถือศาสนาคริสต์โรมันคาทอลิค

2. โรงเรียนไม่มีนโยบายเรียกรับเงิน เพื่อสนับสนุนโรงเรียนโดยเด็ดขาด

3. เด็กอื่นๆ มีสิทธิเข้าได้เช่นเดียวกันค่ะ ไม่ต้องกังวล

4. การเขียนแบบสอบถาม จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทัศนคติของผู้ปกครอง การเลี้ยงดูลูก เช่น คุณจะสอนลูกอย่างไรที่จะไม่ให้เป็นคนที่มีอภิสิทธิ์เหนือคนอื่น  คุณสอนให้ลูกรักการอ่านอย่างไร  รวมถึงคำถามที่ว่าคุณคิดอย่างไรกับโรงเรียนที่ไม่รับเงินเพื่อรับนักเรียน เป็นต้น ไม่ต้องไปฟังนะคะ ถ้ามีคนถามว่าอ่านนโยบายการศึกษาหรือยัง คำถามไม่ซับซ้อนขนาดนั้นค่ะ เป็นการวัดทัศนคติล้วนๆ ค่ะ

5. เขียนอย่างไรให้โดนใจ ถ้าคุณเลี้ยงลูกเองโดยไม่มีคนช่วย คุณจะสามารถเขียนได้ดีค่ะ คุณเลี้ยงลูกอย่างไร ให้เขียนไปอย่างนั้น ดิฉันเชื่อค่ะว่า คุณเลี้ยงลูกได้ดี และรู้จักนิสัยลูกดีค่ะ

6.โรงเรียนมาแตร์ สอนให้เป็น ไฮโซ หรือมีแต่ลูกผู้ดีจริงหรือ  ขอตอบว่าไม่จริงค่ะ แต่เด็กมาแตร์จะถูกสอนในเรื่องการวางตัว ศีลธรรม รวมถึงการเป็นผู้ที่ช่วยเหลือผู้อื่นค่ะ สำหรับในสมัยก่อน เมื่อประมาณ 60-70 ปีก่อน ก็มีลูกผู้ดี หรือลูกคนที่มีนามสกุลเป็นที่รู้จักกันเยอะจริงๆค่ะ แต่ปัจจุบัน ก็ยังมีอยู่บ้างเนื่องจากจะเป็นการเรียนกันต่อๆมาถึงลูกถึงหลานน่ะค่ะ

7. โรงเรียนจะสอนให้เด็กรู้จักการอดออมค่ะ คือรู้จักติดดิน ให้รู้จักการประมาณตน ไม่ส่งเสริมให้มีการแข่งขันกันในเรื่องความร่ำรวย หรือชนชั้นค่ะ

8. ด้านวิชาการอาจไม่เข้มข้นถูกใจ perfect mum บางท่านนะคะ เนื่องจากโรงเรียนอยากไม่อยากให้เด็กเคร่งเครียดจนเกินไป เด็กต้องเป็นเด็กค่ะ

9. โรงเรียนไม่ส่งเสริมเรื่องการกวดวิชาค่ะ การบ้านของนักเรียนจะต้องเป็นสิ่งที่นักเรียนสามารถทำเองได้ด้วยตัวเอง ไม่ใช่การบ้านของผู้ปกครองค่ะ แต่เด็กสมัยนี้ไปเรียนกวดวิชากันเยอะค่ะ ถ้าคุณแม่ไม่ลำบากใจ หรือทำใจได้ว่าไม่ต้องการให้ลูกไปแข่งกับใคร  ก็จะอยู่ได้อย่างสบายใจค่ะ เพราะครูเองก็ยอมรับว่าเด็กที่ได้คะแนนดีนั้น ส่วนใหญ่ 98% พ่อแม่จะส่งไปเรียนพิเศษ ให้เกินกว่าชั้นเรียนไปประมาณ 1-2 ชั้นอยู่แล้วตามแต่วิชา

10.สำหรับการสอบของเด็กก็จะดูความพร้อมของเด็กค่ะ ไม่ต้องไปซื้อหนังสือที่มีคนเอามาขายนะคะ (แต่ถ้าทำแล้วสบายใจ ก็สุดแล้วแต่ค่ะ)

11. ต้องไปทำกิจกรรมช่วยเหลือโรงเรียนหรือไม่ ทั้งนี้ก็สุดแล้วแต่ค่ะ ถ้าอยากสัมผัสก็ยินดี แต่ถ้าไม่สะดวก ก็ไม่ใช่ปัจจัยค่ะ

บทสรุปค่ะ  การสอบเข้าอาจดูยาก แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะยากเกินไปค่ะ ถ้าหากพลาดหวังในชั้นอนุบาล ก็ยังมีให้สอบอีกครั้งตอน ป.1 ค่ะ แต่จะมีการเปิดขายใบสมัครเร็วมากนะคะ ต้องคอยสอบถามค่ะ สิ่งที่โรงเรียนต้องการคือการที่ผู้ปกครองมีแนวความคิดสอดคล้องกับปรัชญาของโรงเรียนค่ะ  คือ อบรมเสริมคนให้ครบ ประสบธรรมอันสูงส่ง ปัญญาแตกฉานมั่นคง เสริมส่งเป็นคนจนสมบูรณ์ 

หวังว่าคงจะช่วยได้บ้างนะคะ ตีโจทย์ให้แตกค่ะ ไม่ยากเกินความสามารถแน่ค่ะ  อ้อเกือบลืมค่ะ โรงเรียนเข้า ประมาณ 0730 น.นะคะ แต่เข้าแถวประมาณ 0715 ค่ะ มาสายมีจดชื่อนะคะ สำหรับการเดินทางถ้ามาโดยรถไฟฟ้าได้จะสบายมากค่ะ เพราะ ที่จอดรถจะน้อยค่ะ และมีรถมาส่งนักเรียนเยอะมากค่ะ  ขอให้โชคดีนะคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น น้องต้นอ้อ วันที่ตอบ 2010-04-20 21:21:52 IP : 124.122.136.153


ความคิดเห็นที่ 4 (2106449)

เหล่านี้เป็นคำถามผู้ปกครองที่จะพาลูกไปสอบอ.3 ที่รร.มาแตร์ฯค่ะ
รวบรวมจากผู้ปกครองที่เคยผ่านประสบการณ์สอบและได้มาโพสค่ะ
หวังว่าคงเป็นแนวทางให้กับแม่ ๆ ทุกท่านได้นะค่ะ โชคดีทุกคนค่ะ

ปี ?
1.ท่านปลูกฝังให้ลูกมีทัศนคติและค่านิยมในการใช้จ่ายเงินและการเลือกซื้อเสื้อผ้าของใช้ต่าง ๆ อย่างไร
2.รร.มาแตร์ พยายามให้นร.ได้สำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ ทั้งด้วยการบริจาคเงิน-สิ่งของ ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ยินดีสนับสนุนหรือไม่ ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไร
3.ท่านคิดว่า เงินบำรุงรร. ของขวัญ...ท่านเชื่อหรือไม่ และท่านคิดว่า รร.ทำถูกหรือไม่ ด้วยเหตุผลใด
4.ท่านมีส่วนร่วมในการศึกษาของนร.อย่างไรบ้าง ในขณะที่บุตรอยู่ในวัย 5-18 ปี
5.ท่านคาดหวังอะไรเป็นพิเศษจากรร.เพื่อบุตรของท่าน นอกเหนือจากการเรียนการสอนตามปกติ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือไม่ อย่างไรบ้าง
6.กรุณาชี้แจงเหตุผลของท่านที่สำคัญที่สุดที่ท่านพาบุตรมาสมัครเรียนที่รร.มาแตร์ เรียงความสำคัญที่สุดมา 3 ข้อ
7.ความมีวินัยในตนเองนับเป็นคุณสมบัติที่พึงฝึกฝนให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ท่านเริ่มสร้างวินัยให้บุตรท่านหรือยัง ด้วยวิธีการใดบ้าง
8.ท่านคิดว่าจะสอนลูกอย่างไรในการปฏิบัติตามกฏของโรงเรียน
9.ท่านให้ความสำคัญกับคุณธรรม จริยธรรม หรือ หลักศาสนาข้อใดเป็นพิเศษในการอบรมบุตร
10.ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการเรียนพิเศษ กวดวิชา

ปี??
1.ท่านมีความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับรร.มาแตร์ อย่างไร

ปี???
1.ไมท่านจึงให้บุตรมาสมัครที่มาแตร์
2.รร.เป็นคริสต์ หากลูกคุณนับถือศาสนาอื่น คุณจะอธิบายความแตกต่างของศาสนาให้ลูกเข้าใจอย่างไร
3.คุณเห็นด้วยหรือไม่กับ "ปากเป็นเอก เลขเป็นโท" ปากเป็นเอก หมายถึงการพูดจา คำพูดของเราสำคัญมากที่สุด เลขเป็นโท-หนังสือเป็นตรี หมายถึงการศึกษาเล่าเรียน หาความรู้เพิ่มเติมก็รองลงมาจากคำพูดจา ความรู้สามารถเรียนทันกันได้ และไม่รู้จบในทางโลก ชั่ว-ดีเป็นตรา-อันนี้สำคัญมาก ทั้งในอดีต-ปัจจุบัน-อนาคต เน้นที่ปัจจุบัน คิดดี-พูดดี-ทำดีเข้าไว้ อดีต-อนาคตมันก็คือ ผลของปัจจุบันทั้งนั้นแหละ.......
4.คุณจะสอนเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ลูกเข้าใจอย่างไร

2540
1.ท่านคิดว่ารร.ส่วนใหญ่มีสิ่งดีคืออะไร และท่านคิดว่าควรปรับปรุงอะไร
2.ทำไมท่านจึงให้บุตรมาสมัครที่มาแตร์
3.รร.แห่งนี้เน้น ระเบียบวินัย ท่านจะสนับสนุนบุตรของท่านอย่างไร
4.รร.แห่งนี้ไม่ต้องการของกำนัลหรือทรัพย์สิน ตัวแทนมารับเพื่อให้บุตรท่านเข้าเรียน ท่านเชื่อหรือไม่ และท่านจ่ายให้หรือไม่ มีความคิดเห็นอย่างไร
5.รร.มีการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ท่านจะสนับสนุนหรือไม่อย่างไร อะไรบ้างที่ท่านเห็นสมควร
6.รร. เข้าเรียนเวลา 7.30 น. ท่านคิดว่าจะออกจากบ้านกี่นาฬิกา ใช้เวลาเดินทางกี่นาที
7.นร.มีญาติสนิทในรร.นี้หรือไม่
8.นร.มีพี่น้อง พ่อ-แม่เดียวกันหรือไม่
9.ถามเกี่ยวกับบุคคลที่นับถือ คาทอลิก

2541
1.ใช้หลักเกณฑ์อะไรในการตัดสินใจเลือกรร.ให้ลูก
2.อะไรบ้างที่ท่านคาดหวังว่ารร.สามารถให้กับบุตรท่าน
3.ท่านสนับสนุนให้รร.มีนโยบายคุณธรรมนำวิชาการหรือไม่ อย่างไร
4.ระเบียบวินัยในตนเอง เกิดขึ้นได้อย่างไร
5.ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า การศึกษาที่ดีเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อศิษย์มีความเคารพครูบาอาจารย์ นอกเหนือจากการที่ครูพึงปฏิบัติให้ศิษย์เกิดความเคารพยกย่องแล้ว ครอบครัวสามารถสนับสนุนความเคารพในสถาบันครูอย่างไรบ้าง
6.ทางรร.ไม่สนับสนุนให้นร. กวดวิชา เพื่อเตรียมตัวสอบ เพราะเป็นทัศนคติที่ไม่ถูกต้องต่อกระบวนการเรียนรู้ มองการสอบได้เป็นเป้าหมายเดียวของการศึกษามิใช่การมีวิชาความรู้และทักษะ ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องนี้โดยเฉพาะการกวดวิชาในวัยแรกเริ่ม
7.รร. พยายามฝึกอบรมให้นร.สำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม นร.มาแตร์เป็นผู้ที่มีโอกาสดีกว่าเด็กอีกจำนวนมากที่ได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มที่ควบคู่ไปกับการเหลียวแลช่วยเหลือผู้ยากไร้ด้อยโอกาส ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โดยตรง การร่วมช่วยเหลือเงินทองสิ่งของ การสนับสนุนของครูและผู้ปกครอง ท่านเห็นด้วยหรือไม่ มีข้อเสนอแนะอย่างไรในการสร้างวินัย ความมีเมตตา คิดถึงผู้อื่น เห็นใจผู้อื่นและเป็นผู้ที่ไม่ดูดายในสังคม

2542
1.ท่านให้ความสำคัญกับรร.เพียงใดในการให้การศึกษาอบรมแก่บุตร กล่าวคือ ท่านคาดหวังให้รร.ทำหน้าที่อะไรและอย่างไรบ้างในการศึกษาของบุตรท่าน
2.ท่านฝึกให้นร.มีวินัยในตนเองอย่างไรบ้าง
3.ท่านปลูกฝังให้บุตรเติบโตขึ้นเป็นผู้ตระหนักในจิตวิญญาณของตนเองและเป็นสมาชิกที่ปฏิบัติศาสนากิจของศาสนาที่นับถือหรือไม่อย่างไร
4.ท่านมีส่วนร่วมในการสนับสนุนช่วยเหลือรร.เก่าของท่านในระดับประถมและมัธยมหรือไม่อย่างไร
5.ท่านมีความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับรร.มาแตร์ อย่างไร
6.รร.ยืนยันมั่นคงในการไม่รับเงินและของกำนัลจากผู้มาติดต่อฝากบุตรเข้ารร. ท่านสนับสนุนหลักการนี้หรือไม่อย่างไร
7.หากมีผู้ปกครองบอกว่าสามารถฝากบุตรของท่านได้ ท่านจะเชื่อหรือไม่

2543
1. เหตุใดท่านจึงพาบุตรมาสมัครเข้า รร.มาแตร์
2.ผู้ปกครองพร้อมหรือไม่ที่จะร่วมมือในการปลูกฝังความมีระเบียบ วินัย การเคารพกติกาของสังคม การปฏิบัติตามระเบียบของรร เช่น การมาทันเวลาเข้าแถว
3.ผู้ปกครองพร้อมหรือไม่ที่จะติดตาม ดูแล และสนับสนุนการเรียนรู้ของนร. ฝึกอบรมกิริยามารยาท การใช้วาจา ความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นคนของเพื่อนมนุษย์ทุกคร
4.ผู้ปกครองพร้อมหรือไม่ที่จะสนับสนุนการใช้จ่ายอย่างประหยัด และรักษาสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน ส่งเสริมให้รักและถนุถนอมธรรมชาติ
5.ผู้ปกครองจะช่วยพัฒนาจิตใจ สนับสนุนให้มีความศรัทธาในศาสนาที่บุตรนับถือตามท่าน และฝึกให้สงบจิตใจ ฝึกสมาธิภาวนา ด้วยวิธีการใด
6.ผู้ปกครองเห็นด้วยหรือไม่ว่า การอบรมจิตใจและปลูกฝังคุณธรรมให้นร.ที่ดีที่สุด คือ การปฏิบัติอย่างเหมาะสมให้เป็นตัวอย่าง
7.ผู้ปกครองมีความคิดเห็นอย่างไรกับการที่ รร.ซึ่งเป็น รร.ของคณะนักบวชสตรี อูร์สุลิน ใช้คติพจน์ของการรับใช้ผู้อื่น ตามภาษาละตินของคณะว่า "SERVIAM แปลว่า ข้าจะรับใช้" เป็นแกนนำในการอบรม นร. ให้เหมาะสมตามวัยต่าง ๆ
8.ปัจจุบันมี รร. นานาชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอน-เรียน เพิ่มมากขึ้น ทางรร.สามัญศึกษาเริ่มเปิด รร.นานาชาติขึ้นในรร. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับการที่ รร.เลือกที่จะคงสภาพความเป็นรร.สามัญศึกษาในระบบ แต่เน้นปรับปรุงการเรียน-สอนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพนารสื่อสารมากขึ้น พยายามให้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ในขณะเดียวกันก็รักษาวัฒนธรรมประเพณี มีความภูมิใจในเอกลักษณ์ที่ดีงาม
9.ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับการที่ รร. มิได้ทุ่มเทปัจจัยการพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โดยจัดให้นร.ได้มีโอกาสใช้ CD Rom ตั้งแต่ ป.1 สอนทักษะการใช้คอมฯตั้งแต่ ป.4 และใช้อินเตอร์เนตในระดับมัธยมเท่านั้นและมิได้เปิดโอกาสให้ใช้อย่างอิสระ
10.ตลอดช่วงวัยเรียนของบุตรท่าน ท่านได้เตรียมการที่จะมีส่วนร่วมในการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบมัธยมศึกษาตอนปลายกับการเรียนรู้ของบุตรอย่างไร
11.อะไรที่ผู้ปกครองปรารถนาให้รร.กระทำ อะไรที่ไม่ต้องการให้กระทำ และอะไรที่ท่านประสงค์จะมีส่วนร่วมกับรร.

2544
ข้อ 1 - 7 เหมือน ปี 2543
8.ผู้ปกครองสามารถสนับสนุนและกระตุ้นให้นร.ให้ความสำคัญต่อการเรียนรู้ ฝึกให้รักการเรียนรู้อย่างไรบ้าง
9.ผู้ปกครองเตรียมการอย่างไรที่จะมีส่วนร่วมในการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุตรร่วมกับทางรร.
10.ผู้ปกครองมีความเห็นว่า รร.ที่ดีต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญอะไรบ้าง

2546
1.ในการแสวงหารร.สำหรับบุตร ท่านให้ความสำคัญกับคุณลักษณะใดของรร.ที่สำคัญที่สุด 3 ข้อ ที่ต้องการจาก รร.
2.เท่าที่ท่านได้รู้จักรร. ท่านคาดหวังรร.ให้อะไรกับบุตรของท่าน
3.ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับรร.หญิงล้วน
4.เอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ท่านต้องการให้บุตรของท่านมี คืออะไรบ้าง
5.ศาสนามีความสำคัญในครอบครัวท่านเพียงไร
6.บทบาทผู้ปกครองในการสร้างให้ผู้เรียนมีความสุข รักการเรียนรู้ แสวงหาความรู้เป็น มีทักษะในการเรียนรู้
7.ท่านจะสนับสนุนอุดมการณ์ของรร.ในการหล่อหลอมนร.ให้เป็นสตรีที่มีคุณภาพ รับใช้สังคมด้วยจิตใจที่เมตตา และมุ่งสู่ความยุติธรรม และสันติภาพอย่างไร
8.ท่านเริ่มต้นฝึกให้บุตรมีวินัยในตนเอง รับผิดชอบ กล้าหาญ และซื่อสัตย์แล้วหรือยัง ท่านฝึกในเรื่องเหล่านี้อย่างไรบ้าง

2547
ตอนที่ 1 กรุณาแสดงความคิดเห็นของท่านในประเด็นการอบรมเลี้ยงดูบุตร ดังนี้
1.1 ท่านให้เวลากับลูกมากน้อยเพียงไร และใช้เวลากับลูกอย่างไรบ้าง ยกตัวอย่าง
1.2 ท่านแสดงให้ลูกรู้ว่า รัก ด้วยการให้วัตถุสิ่งของมากเกินไปหรือไม่ ในการประเมินของท่านเอง (รางวัลเป็นแรงจูงใจที่ดี แต่รางวัลเช่นไรจึงจะเหมาะสมกับการจูงใจให้กระทำดี)
1.3 ท่านเริ่มสอนให้ลูกมีทักษะในการช่วยเหลือตนเองบ้างแล้วหรือไม่อย่างไร
ตอนที่ 2 การสอนให้ลูกอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม
2.1 ท่านพร้อมที่จะให้ลูกเคารพกติกาสังคม การรู้จักรอคอย การทิ้งขยะในถังขยะ การใช้ห้องน้ำให้สะอาด หรือไม่ อย่างไร
2.2 ท่านสอนให้ลูกเคารพผู้อื่นด้วยวาจาสุภาพโดยไม่แบ่งชั้นวรรณะหรือไม่
2.3 ท่านเริ่มสอนให้ลูกคิดถึงผู้อื่น รู้จักเกรงใจ มีมารยาทหรือไม่ อย่างไร
ตอนที่ 3 สมาชิกที่ดีของรร.
3.1 ท่านปลูกฝังให้ลูกเคารพครูอาจารย์หรือไม่
3.2 ท่านสอนลูกหรือไม่ว่า การปฏิบัติตามกฏระเบียบเป็นหน้าที่ควรปฏิบัติเหมือนกันทุกคน โดยไม่มีผู้ใดได้สิทธิพิเศษ
3.3 ท่านสอนลูกอย่างไร และจะมีแนวทางอย่างไรในการสอนลูกในวัยที่ต้องไปกับ "เพื่อน"
ตอนที่ 4 เหตุผลที่เลือกมาสมัครรร.มาแตร์

2549
1.เหตุผลที่ให้ลูกเรียนรร.นี้ เรียงลำดับความสำคัญที่สุดก่อน
2.ภาระที่รับผิดชอบในการเลี้ยงดูลูก เรียงลำดับ
3.เมื่อขึ้นชั้นมัธยม คุณสมบัติที่ต้องการในตัวบุตรคืออะไร
4.ร่วมมือกับทางรร.อย่างไร เพื่อปฏิบัติภาระหน้าที่ให้ดีที่สุด
5.การช่วยเหลือผู้ยากไร้ บริจาคทรัพย์ และบางครั้งต้องเดินทางไปเยี่ยมเยือน ท่านจะสนับสนุนหรือไม่ เพราะเหตุใด
6.รร. เข้าเวลา 7.30 น. ควรมารร.เวลา....ใช้การเดินทางเท่าไร
7.ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร เกี่ยวกับระบบการศึกษาที่เป็นอยู่
8.ท่านจะทำอย่างไรให้บุตรหลานของท่านมีความเมตตา กรุณาต่อคนยากจน
9.อยากให้ รร. ทำอะไรเกี่ยวกับตัวลูก
10.ไม่อยากให้รร.ทำอะไรเกี่ยวกับตัวลูก

2550
1.ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับข้อความที่ว่า “กว่าจะถึงอนุบาลก็สายเสียแล้ว”
2.ท่านฝึกให้ลูกเริ่มสร้างสม มโนธรรมที่เข้มแข็ง รู้จัดผิดชอบขั่วดี ยับยั้งชั่งใจ ละอายเมื่อทำผิด ยอมรับผิด ขอโทษเป็น ทำดีได้รับคำชมบ้างแล้วหรือไม่ อย่างไร
3.ท่านส่งเสริมการใฝ่รู้ใฝ่เรียน สนุกกับการเรียนรู้ให้ลูกอย่างไร
4.ท่านฝึกให้ลูกรักการอ่าน และเรียนรู้จากสื่อต่าง ๆ เลือกสื่อที่เหมาะกับลูกอย่างไร
5.ท่านฝึกให้ลูกให้ความเคารพตนเองและผู้อื่นอย่างไร
6.ท่านสอนลูกหรือไม่ว่า การปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นหน้าที่ซึ่งทุกคนปฏิบัติเหมือนกันโดยไม่มีผู้ใดควรมีสิทธิพิเศษ รวมทั้งตัวลูก
7.ท่านพร้อมที่จะร่วมมือในการปฏิบัติตามกฏกติกาของ รร. เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกหรือไม่
8.ท่านปลูกฝังความหมายของ “ครู” แก่ลูกอย่างไร
9.เหตุผลที่เลือกสมัครเข้ามาแตร์

ข้อสอบผู้ปกครอง 2 พฤศจิกายน 2551 โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
1.ท่านคาดหวังให้ลูกของท่านเรียนรู้อะไรบ้างในการเข้ามาศึกษาที่โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย อธิบายแยกเป็นหัวข้อ (เว้นที่ให้ตอบประมาณ15 บรรทัด)
2.หากท่านต้องดูแลบุตรท่านจะมีวิธิการดูแลบุตรอย่างไรและท่านสามารถปฏิบัติได้จริง
-ช่วงระหว่างวันจันทร์ถึงศุกร์ (เว้นให้ตอบ 3 บรรทัด)
- ช่วงวันหยุด (เว้นให้ตอบ 3 บรรทัด)
- บทบาทของผู้ปกครองในการอบรมสั่งสอน (เว้นให้ตอบ 3 บรรทัด)
3 ท่านให้ความหมายของ “ครู” แก่ลูกอย่างไร และท่านสอนลูกให้มีทัศนคติและปฏิบัติอย่างไรกับผู้เป็นครูของลูก
4 ทางโรงเรียนมองว่า การมีความเคารพต่อผู้อื่น กิริยามารยาทแบบไทยที่เหมาะสม ความตรงต่อเวลาและรับผิดชอบในหน้าที่ มีความสำคัญอย่างยิ่ง ท่านเห็นด้วยหรือไม่ และมีคุณธรรม รวมทั้งค่านิยมอะไรอีกบ้าง ที่พึงปลูกฝังตั้งแต่วัยอนุบาลและประถมศึกษา
5 ชื่อเสียงของโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เป็นอย่างไรในสังคมที่ท่านมีส่วนร่วมอยู่ (ข้อนี้ถามเพื่อโรงเรียน ในการพัฒนาบทบาท ความเป็นโรงเรียนที่ดีของสังคม)
6 คนทั่วไปรวมทั้งตัวท่านเชื่อหรือไม่ว่าโรงเรียนนี้ เรียกรับเงินเป็นเงื่อนไขลำคัญ เพื่อให้นักเรียนเข้าเรียน

 อัพเดตข้อมูลโดยคุณแจ๊ค

ผู้แสดงความคิดเห็น jack (tag-at-msn-dot-com)วันที่ตอบ 2010-09-10 18:05:24 IP : 125.126.157.28


ความคิดเห็นที่ 5 (2116990)
ขอโทษนะค่ะโรงเรียนมาแตร์เดอี เค้ารับม.4 หรือเปล่าค่ะ ขอโทษนะค่ะ ชว่ยรบกวนตอบกลับทาง อีเมล์ได้มั้ยค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น จินห์ (jin_jinjuta-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-10-09 01:27:49 IP : 125.24.37.58


ความคิดเห็นที่ 6 (2117276)

ขอบคุณสำหรับข้อมูลที่ละเอียดยิบคะ   เก็บมาฝากเพิ่มเติมให้รวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูลนะคะ

ความรู้สึกและบรรยากาศของการเข้าสอบมาแตร์เดอี จากผู้ปกครองที่มีประสบการณ์พาลูกไปสอบทั้งสองรอบคะ

http://community.momypedia.com/webboard_topic.aspx?tid=559554&page=2&order=ASC&typ=

ผู้แสดงความคิดเห็น momo585 (momo555-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-10-09 22:41:00 IP : 124.122.190.193


ความคิดเห็นที่ 7 (2129982)

คุณครูเก็บข้อสอบที่เป็นความลับสุดยอดของเด็กมาได้ส่วนหนึ่งแล้วคะ
ข้อสอบมาแตร์ ปีนี้   มีทั้งหมด 30 ข้อ  ให้คำสั่งกากบาทเช่นเคย

รอบนี้เด็ก ๆ ที่ไปสอบได้รอบเช้าครึ่ง  รอบสาย ๆ อีกครึ่งคะ   ทั้งสองรอบมี

- นิทานเกี่ยวกับสัตว์    มีทั้งเสียงที่บอกเกี่ยวกับสัตว์ และส่วนหนึ่งระบุว่าเป็นสัตว์น้ำ   

ถามประมาณว่า  ปลาใดที่มีลักษณะแบน  เรียกปลาอะไร

                            พวกเรานั่งรถอะไรไปสวนสัตว์

                            พวกเราทานอะไรเป็นอาหารกลางวัน 

  ( ถามรายละเอียดของเรื่องทั้งนั้นเลยคะ )

- จับคู่ภาพที่สัมพันธ์กัน  อันนี้หลายข้อหน่อยคะ

เช่น  มีรูปดินสอหัก ต้องจับคู่กับอะไร      
             กระดาษขาด  ต้องจับคู่กับอะไร

          แก้วน้ำแตก  ต้องจับคู่กับอะไร

       ถังสี  ต้องจับคู่กับอะไร   เป็นต้น

-   พับเจาะกระดาษ   พับครึ่ง ถามส่วนรอยต่อว่ากางแล้วเป็นรูปอะไร 

-   อนุกรม  สามเหลี่ยม  สี่เหลี่ยม  วงกลม  สามเหลี่ยม  ต่อไปต้องเป็นอะไร

-   ปฏิบัติตามคำสั่ง  เช่น กากบาทรูปสัตว์ กับสิ่งของตามคำที่ครูอ่าน

-   เปรียบเทียบขนาดสิ่งของ  เช่น  สิ่งใดยาวที่สุด  แล้วตัวเลือกคือ  เชือกขด  กรรไกร  ไม้บรรทัดสั้น

-   จับคู่ภาพเงา

-   ทิศทาง ตำแหน่ง  (ซ้าย ขวา  บน  ล่าง  ตรงกลาง )

-   นับจำนวนที่แตกต่างจากข้ออื่น

 

ใครเก็บความลับสุดยอดได้เพิ่มเติมอีกก็มาแชร์กันบ้างนะคะ
ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2010-11-19 22:31:53 IP : 124.120.78.82


ความคิดเห็นที่ 8 (4277645)

Admin แชร์มาให้เป็นไอเดียเพิ่มเติมนะคะ ลูกสาวสอบติดอ.3 ปีที่แล้วคะ    


ข้อกำหนดหลักๆในการพิจารณาเหมือนที่จขกท กล่าวไว้ จะมาย่อยให้เพิ่มเติมนะคะ
ก่อนอื่น แนวทางของ รร.มาแตร์ (ความรู้สึกส่วนตัว) ค่อนข้างเน้นในเรื่องความสัมพันธ์ ไม่ว่าศิษท์เก่า ญาติพี่น้อง นามสกุล เพราะทาง รร.เชื่อในเรื่องความสัมพันธ์เชื้อสายที่สามารถเกื้อกูลกันได้ เมื่อรุ่นน้องๆ เหลนๆ หลานๆ ต้องการระดมความช่วยเหลือในกิจกรรมต่างๆของทาง รร. ความสัมพันธ์ทางเชื้อสายค่อนข้างแสดงพลังได้มากกว่าเงินทอง....ที่มาแตร์เค้าไม่ได้ต้องการเงินจาก ผปค.(แปะเจี๊ยะ) คะ เพราะเค้าเชื่อว่า เมื่อไหร่มีงานที่ต้องระดมทุน ไม่ว่าจะกิจกรรมบริจาค การช่วยเหลือสังคม เค้าสามารถเรี่ยรายได้มากพอสมควร (ตามความสมัครใจ) สิ่งที่ รร.ต้องการคือ แรงกาย แรงใจ จากผปค ในการช่วยคิดสร้างสรรค์กิจกรรมดีให้กับเด็กๆใน รร.
1.ลูกศิษย์เก่า และ ลูกบุคคลากร
   - อันนี้แน่นอนอยู่แล้ว ตามที่ตอบไปด้านบน เนื่องจาก รร.นี้เป็น รร.เก่าแก่และมีชื่อเสียง ไม่ว่าจะใครก็อยากจะให้ลูกสาวได้เข้าที่นี่ ทั้งลูกนักการเมือง นักธุรกิจ ลูกดารานักแสดง แต่เค้าจะพิจารณาเรื่องศิษย์เก่าเป็นอันดับแรก 

2.บ้านอยู่ใกล้
    - ไม่เสมอไป แต่เป็นหลักในการพิจารณาการเดินทางของเด็ก นร.คะ แต่....ถ้าบ้านอยู่ไกล เค้าจะดูถึง รร.อนุบาลที่เก่าว่าแถวไหน ถ้าเป็น รร.ในโซนเมืองที่ไม่ไกลมาแตร์ จะได้รับการพิจารณาเหมือนกัน เพราะถือว่าเด็กเดินทางมาได้เป็นปกติ โดยไม่กระทบหรือเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตประจำวัน

3.ไม่รับแป๊ะเจี๊ยะ เด็ดขาด!! (อันนี้ซีเรียส)
   - สำคัญมากคะ.... ไม่รับเด็ดขาด !!!! ไม่มีช่องให้ใส่ แล้วก็ไม่มีช่องให้ติดต่อ อย่างที่บอกใครๆก็อยากให้เค้า ถ้าทาง รร.ใช้เกณฑ์นี้พิจารณา ยิ่งทำให้เกิดการกดดันกับทางเพราะถ้าคนนี้ฝากได้ ก็จะมีเคสฝากมาเรื่อยๆ เพราะฉะนั้น รร.จะไม่รับการพิจารณา ผปค ที่เขียนบริจาคลงในใบสมัครทันที .... บางคนไม่เชื่อว่าไม่มีแป๊ะเจียได้ยังไง เป็นไปไม่ได้ ก็จะบอกว่าเมื่อเข้าไปแล้ว มีมั้ย... มีคะ นั่นต่อเมื่อเด็กสอบติดแล้ว ก็จะมีสมาคมผปค ออกมาพูดถึงเรื่องการบริจาคให้กับทางสมาคม...เงินตรงนี้เอาไปทำอะไรบ้าง...พัฒนาบริหารการจัดการอย่างไร **** ไม่บังคับ ****
แล้วแต่ผปค.จะใส่ หรือ ไม่ใส่ก็ได้คะ ลูกคุณเข้าแล้วหนิคะ เรื่องเงินไม่ได้มีความหมายแล้ว แต่ถ้าได้ฟังเรื่องการเอาเงินไปพัฒนา รร.ในด้านใดบ้าง 
คนที่ได้ผลประโยชน์เต็มๆ คือลูกๆของเราคะ
ส่วนเงินบริจาคตรงนี้ ผปค สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้2 เท่า เพราะเป็นการบริจาคเพื่อการศึกษา ทาง รร.ขึ้นทะเบียนเรียบร้อย วิน-วินทั้ง 2 ฝ่ายคะ อันนี้เราว่าแฟร์ดี มีใบเสร็จให้เรียบร้อย

4.ศาสนา
   - เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาคะ...อันนี้ว่า รร.ไม่ได้นะคะ เนื่องจากเป็น รร.คาทอลิค แน่นอนว่าเค้าก็พิจารณาเด็กคาทอลิคเป็นอันดับต้นๆ แต่ถามว่าได้ทุกคนมั้ย...ไม่คะ... เพื่อนๆลูกเป็นคาทอลิคหลายคนก็ไม่ได้คะ จะมีโควต้าให้ส่วนนึงพิจารณาพร้อมกับคะแนนเด็กและ ผปค

5.แนวทางการเลี้ยงลูก โดยดูจากการสอบข้อเขียนของพ่อแม่
   - มีสอบข้อเขียนคะ เป็นทัศนคติการเลี้ยงดูลูก ถามว่าสามารถเฟคได้มั้ย เขียนเวอร์ๆไปเลย....ตอบจากความรู้สึกนะคะ เฟคยากคะ รร.ใช้วิธีพิจารณานี้มาเป็น10+ปี เค้าอ่านคำตอบมากี่พันคน เราว่าแค่อ่านเค้าก็สามารถสัมผัสได้ว่า ทัศนคติการเลี้ยงดูเป็นอย่างไร ข้อแนะนำ คือ... เขียนตามความจริงมากที่สุด เป็นในแบบตัวเรานี่หล่ะคะ รร.ต้องการ ผปค ที่หลากหลาย ไม่ได้ต้องการบล็อคเดียวกัน ถ้าเท่าที่เห็น ผปค ที่นี่มีหลากหลายอาชีพมากคะ อย่าไปยึดติดว่า รร.หรู ต้องรับแต่ลูกคุณหนูไฮโซ...อันนี้ไม่จริงเลยคะ ผปค ที่เป็นศิลปิน นักดนตรี ที่นี่มีหมด
(แต่แอบกระซิบว่า รร.นี้ชอบหมอคะ ... ) เพราะอะไรนั่น เราคิดว่า เมื่อเค้าจัดกิจกรรม ไม่ว่าอะไรก็ตาม ในการเรียกผปคมาช่วยนั้น เค้าอาจจะต้องการคนที่เล่นดนตรีเป็น....คนที่พูดเก่ง เป็นนักพูด....คนที่เป็นวิชาการ.... คนที่สามารถจัดการเรื่องเอ็นเตอร์เทนได้...หรือ ผปค.ที่เป็นหมอ เค้าต้องการให้ช่วยเมื่อมีการออกค่ายช่วยเหลือสังคม....นั่นคือเหตุผล ที่ทาง รร.ต้องพิจารณาอาชีพ ความถนัดของ ผปค

6.ความพร้อมทางด้าน "อารมณ์"  ของลูก
   - อันนี้คาดเดายากมากคะ...วัดกันวันนั้นเลยจริงๆ ถ้าลูกคุณงอแงวันนั้นนี่จบเลยคะ เค้าถือว่าเด็กไม่พร้อมการเข้าสังคม แนวข้อสอบไม่ทราบแป๊ะๆ แต่เท่าที่ถามจากลูกมา คือ ไม่ยาก เค้าไม่ได้ออกข้อสอบยาก เค้าแค่อยากวัดผลว่าเด็กคนนี้มีความพร้อมแค่ไหน เมื่อต้องอยู่รวมกับบรรยากาศที่เปลี่ยนไป

ประมาณนี้นะคะ...เมื่อเข้าไปสัมผัสมาแตร์แล้ว ยอมรับเลยคะว่าไม่ผิดหวัง นร. รุ่นพี่ หรือคุณครูน่ารักมาก บรรยากาศในรร.ร่มรื่น ถ้าลุ้นที่นี่ก็ต้องเผื่อใจไว้นิดนึง เพราะเข้ายากจริงๆคะ มีอะไรสอบถามได้นะคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2018-10-24 13:38:35 IP : 118.175.232.125[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.